Hydroxid draselný - vločky, 25 kg   (PCCEL-00001R)

Hydroxid draselný - vločky, 25 kg  (PCCEL-00001R)
Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.
Nabídka pouze pro firmy, přejděte na velkoobchodní sekci B2B.
Dostupné na B2B
Hydroxid draselný je chemická sloučenina, vzorec KOH. Vyskytuje se ve formě bílých vloček. Je to látka, která se ve spojení s vodou rozpouští a reakce uvolněňuje velkého množství tepelné energie. Je důležité skladovat hydroxid draselný na uzavřeném a suchém místě, protože tato látka spontánně absorbuje oxid uhličitý z prostředí a převádí ho na uhličitan draselný. Používá se v mnoha odvětvích průmyslu, mezi jinými v průmyslu kosmetickém, textilním, polygrafickém, papírenském, nábytkářském a plastikářském.

Hydroxid draselný se používá jako:

 • bělicí prostředek,
 • sušicí prostředek,
 • ve výrobě draselných mýdel,
 • v bateriích jako elektrolyt (jedna ze složek).

 • STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
  H290 může být korozivní pro kovy
  H302 zdraví škodlivý při požití
  H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

  POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
  P260 nevdechujte prach, dým, mlhy, páry, aerosoly
  P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
  P303 + P361 + P353 při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte; opláchněte kůži vodou, osprchujte.
  P305 + P351 + P338 při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
  P310 okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
  Č.zboží:
  PCCEL-00001R
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166