Perkarbonát sodný (uhličitan sodný s peroxidem vodíku) 25 kg   (NS-0001R)

Perkarbonát sodný (uhličitan sodný s peroxidem vodíku, peruhličitan sodný, PUER) - je chemická sloučenina, snadno rozpustná ve vodě. Používá se jako bělicí prostředek obsahující tzv. "aktivní kyslík" pro detergenty, v domácích chemických přípravcích, v tabletách do myček nádobí, také jako složka bělících přísad do pracích prášků. Ve formě roztoku se vyskytuje v přípravcích určených k dezinfekci povrchů.

Prodej pouze pro firmy. Pro nákup přejděte do velkoobchodní sekce B2B.

koupit zde
Dostupné na B2B
Perkarbonát sodný je látkou se širokým spektrem použití.

V chemickém průmyslu se používá jako bělící, zesvětlující složka do pracích prášků. Malé množství "aktivního kyslíků" se také nachází v tabletách do myček nádobí.
Díky oxidačním vlastnostem peroxouhličitanu sodného můžeme dosáhnout během praní bělícího efektu. Perkarbonát sodný je rovněž univerzálním čisticím přípravkem k čištění všech povrchů například koberců, záclon. V kuchyni můžeme roztokem peruhličitanu odstranit tvrdé usazeniny z nádobí. V koupelnách se používá k čištění toalet.
Peruhličitan sodný je rovněž vynikajícím prostředkem k odstraňování plísně. Nemusíte již kupovat drahé produkty, abyste se zbavili plísně - stačí jen peruhličitan sodný.
Peruhličitan sodný je také skvělým dezinfekčním prostředkem. Při kontaktu s vodou uvolňuje peroxid vodíku (oxidovaná voda) a tím dezinfikuje povrch. V malých koncentracích nevyžaduje oplachování.

Perkarbonát sodný se používá do jezírek pro odstranění bahenního nánosu.

UPOZORNĚNÍ: Látka silně oxidující, zachovejte opatrnost. Nepřidávejte k jiným dezinfekčním prostředkům.

Číslo CAS: 15630-89-4
Chemický vzorec: Na2C03*1,5H2O2
Forma: pevná látka (prášek)
Barva: bílá
Zápach: bez zápachu
pH: 10,4 až 10,6 (1% roztok, 25 °C)
Hustota: 2,01-2,16 g/cm3
Rozpustnost ve vodě: přibližně 140 g/l při 25 °C

Standardní věty o nebezpečnosti:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření.
P220 uchovávejte, skladujte odděleně od oděvů, hořlavých materiálů.
P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P401 Skladujte na suchém místě při teplotě nepřesahující 40 °C.
Č. tovaru:
NS-0001R
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166