DRAGON All in one CONTACT POWER univerzální kontaktní gelové lepidlo 20 ml   (DKKP020_BL_INT1)

Univerzální kontaktní gelové lepidlo bezbarvé, flexibilní, vodotěsné a vytváří extra silný spoj.

Aplikace: určeno pro lepení gumy, přírodní a umělé kůže, textilu, plsti, keramiky, skla, dřeva, korku, papíru atd.
Prodejní cena s DPH / ks
35,00 Kč
Návod k použití:
1. Lepené prvky je třeba důkladně očistit a odmastit acetonem.
2. Lepené prvky zdrsněte brusným papírem.
3. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 5 °C do + 25 °C (teplota vzduchu, lepené prvky).
4. Oba spojované povrchy potřete tenkou vrstvou lepidla.
5. Na porézní povrchy po mírném zaschnutí opět naneste vrstvu lepidla.
6. Po přibližně 5 minutách přitlačte k sobě lepené prvky přibližně na 30 minut.
7. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
8. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
9. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte univerzálním ředidlem. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Obsahuje: reakční směs ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu, aceton, uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické,> 5% n-hexanu, ethylacetát
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Dráždí oči.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361 - Existuje podezření na možnost poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal na místě určeném pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Přepravujte a skladujte při teplotě od 0 °C do + 30 °C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Používejte mimo dosah ohně s účinným větráním. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Aby se zvýšila pružnost spoje, měly by být lepicí prvky lisovány větší silou. Nelepí se na PP, PE, PTFE, expandovaný polystyren (polystyren), teflon.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
DKKP020_BL_INT1
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166