DRAGON Epoxy 5 min  Syringe 2*3ml   (DKEUM003_BL_INT1)

Super silné dvousložkové lepidlo. Vytváří tvrdé spoje, které se nesrážejí, neroztahují ani nedeformují. Po vytvrzení je možné jej mechanicky zpracovat. Určeno pro lepení kovů, keramiky, dřeva, porcelánu, minerálů, betonových prvků, polystyrenu, gumy, plastů (např. lamináty, polyesterové plasty, bakelity). Užitečné při opravách svítidel a sanitárního vybavení, opravách šperků a dekorací, připevňování držáků na sklo, lepení reklam, nápisů atd.
Predajná cena s DPH / ks
49,00 CZK
1. Před opravou očistěte povrch od rzi a uvolněného starého nátěru, odmastěte a důkladně osušte.
2. Lepené prvky zdrsněte brusným papírem.
3. Práce by měly být prováděny při teplotách nad + 5 ° C (teplota vzduchu, podkladu a lepených prvků). Lepidlo nevytvrzuje při teplotách pod +5 ° C.
4. Vytlačte ze stříkačky správné množství lepidla. Obě přísady důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu.
5. Po promíchání zůstává lepidlo použitelné přibližně 1-2 minuty.
6. Naneste tenkou vrstvu lepidla na jeden ze spojených povrchů, spojte lepené prvky dohromady a pevně přitlačte.
7. Při teplotě + 20 ° C lepidlo tuhne do 5 minut.
8. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách
9. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
10. Znečištěné nástroje a čerstvé skvrny očistěte epoxidovým ředidlem. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Složka A: Obsahuje: epoxidovou pryskyřici. H315 - Dráždí pokožku.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Dráždí oči.
H411 ??- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH205- Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal společnosti autorizované v souladu s národními předpisy. Složka B: Obsahuje: 1,5-diamino-2-methylpentan. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal společnosti autorizované v souladu s národními předpisy.

Přepravujte a skladujte při teplotě od + 5 ° C do + 30 ° C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Lepidlo není konstrukční lepidlo, není určeno k přenosu významných namáhání. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před nanesením zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Nelepí se na PP, PE, PTFE.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKEUM003_BL_INT1
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166