DRAGON Vinyl glue 20ml na měkké plasty   (DKVI020_BL_INT1)

Bezbarvé, odolnost spáry vůči teplotě: -20 ° C až +80 ° C, polyuretan, velmi pevné, vodotěsné.

Aplikace: Určené pro lepení měkkého PVC a umělé kůže a pro opravy pontonů, matrací, bazénů, deštníků z PVC, stanů, opasků, sprchových závěsů atd.
Predajná cena s DPH / ks
35,90 CZK
Návod k použití:
1. Lepené prvky zdrsněte brusným papírem, důkladně očistěte, odstraňte prach a odmastěte acetonem.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 ° C do + 30 ° C (teplota vzduchu a lepených prvků).
3. Oba spojované povrchy potřete tenkou vrstvou lepidla.
4. Na porézní povrchy po mírném zaschnutí opětovně naneste vrstvu lepidla.
5. Přibližně po 5 minutách lepené prvky pevně přitlačte.
6. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 48 hodinách.
7. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
8. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte acetonem. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Obsahuje: aceton, reakční směs ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Dráždí oči.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v místě určeném pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Komentáře: Přepravujte a skladujte při teplotě od 0 °C do + 30 °C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Používejte mimo dosah ohně s účinným větráním. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Nelepí se na PP, PE, PTFE, expandovaný polystyren (polystyren). Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKVI020_BL_INT1
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166