Dynasil Kámen 5 l impregnace na přírodní kámen   (CO-0004)

Dynasil Kámen 5L - je moderní impregnace na bázi chemicky aktivních látek hydrofobních sloučenin určená k impregnaci všech druhů přírodního kamene vystaveného nepříznivým povětrnostním podmínkám. Díky schopnosti vytvářet silné chemické vazby se impregnace hromadí ve struktuře materiálu, což mu dodává hydrofobní a posilující vlastnosti. Radikální snížení nasákavosti prodlužuje životnost kamene, zpomaluje zvětrávací procesy a chrání před vniknutím škodlivých a znečišťujících látek.
Dostupné balení:

 • 1l láhev
 • 5l kanystr
 • Predajná cena s DPH / ks
  1 690,00 CZK
  PŘÍPRAVA POVRCHU - Povrch, který má být impregnován, by měl být rovnoměrně savý, porézní, zbavený nečistot a důkladně odmaštěný. Případné olejové skvrny a mastné skvrny lze před impregnací odstranit pomocí přípravku DYNASIL® OIL ABSORBER. Zbytky malty a výkvěty, v závislosti na druhu kamene, musí být odstraněny mechanicky nebo pomocí přípravku DYNASIL® RENOWAL KR-Eco.
  Povrchy, které nejsou určeny pro impregnaci, by měly být chráněny proti postříkání. V případě znečištění lze impregnaci okamžitě odstranit teplou vodou s čisticím prostředkem nebo krátce po impregnaci jakýmkoli rozpouštědlem.
  APLIKACE IMPREGNÁTU - povrch připravený pro impregnaci může být mírně vlhký, ale měl by opticky vypadat suchý. Impregnaci lze provést štětcem, válečkem nebo postřikem. Aby se zabránilo nepřesnému a nerovnoměrnému rozložení impregnace doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Druhou vrstvu je možné nanášet ihned po nanesení první, dokud je povrch ještě mokrý nebo i po zaschnutí první vrstvy. V obou případech je impregnace stejně efektivní. Nepoužívejte impregnaci na slunném a vyhřátém povrchu, zejména v případě kamene s nízkou citlivostí, protože by to mohlo způsobit změnu barvy. Chraňte impregnované povrchy po dobu nejméně 24 hodin před vodou a zejména proti znečištění. Doba schnutí závisí na teplotě.
  IMPREGNACE LEŠTĚNÉHO KAMENE A KAMENE S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ
  V případě přírodních kamenů s nízkou absorpcí, jako je žula, mramor, křemenec, břidlice atd., by měla být impregnace aplikována v takovém množství, aby veškerá impregnace vsákla do povrchu. Správně impregnovaný povrch by měl být matný, rovnoměrně vlhký bez viditelných lesklých skvrn. U leštěného kamene lze impregnaci aplikovat ve větším množství a přebytek nechat několik minut, aby se ho vsákl dostatek do kamene. Přebytečný materiál odstraňte pomocí papírových ručníků nebo jiné absorpční látky. Impregnaci lze aplikovat také namočeným hadříkem formou leštění povrchu.
  IMPREGNACE V INTERIERU
  Po zaschnutí je DYNASIL® Kámen zcela bezpečný, bez těkavých látek lze jej použít k impregnaci kamene ve všech vnitřních prostorách. Z bezpečnostních důvodů je vzhledem k obsahu hořlavých rozpouštědel nezbytné větrání místnosti. Pro impregnaci v interiérech doporučujeme zvolit impregnační prostředky pro interiéry bez obsahu rozpouštědel, jež jsou k dispozici v produktové řadě DYNASIL®.
  Vnitřní impregnaci smí provádět pouze profesionální firma s odpovídajícími znalostmi a odbornou kvalifikací pro práci s hořlavými produkty. Před rozhodnutím o impregnaci v místnostech, je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte dodavatele.
  VYDATNOST
  Porézní kámen, vysoce savý (pískovec, vápenec atd.): 4-6 m2/1 l
  Kámen s nízkou absorpcí (žula, mramor, čedič, rula atd.): 8-15m2/1l
  SKLADOVÁNÍ Uchovávejte v těsně uzavřeném originálním balení, na suchém a chladném místě při teplotách 5 ° C - 30 ° C. Doba použitelnosti 36 měsíců.
  Před impregnací by měl být proveden malý pokus na nenápadném místě a vyhodnocen účinek. Zkoušku proveďte podle návodu na aplikaci. Před vyhodnocením nechejte úplně vyschnout.
  H226 - Hořlavá kapalina a páry H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený P501 - obsah / obal zlikvidujte v souladu s národními předpisy EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky. Obsahuje: C9-11 uhlovodíky, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů (EC: 919-857-5)
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CO-0004