H2O POOL SHOCK 1l   (HO-700201)

Bezchlórový dezinfekční přípravek H2O POOL SHOCK je inovativní tekutý koncentrovaný přípravek, který je navržen pro šokovou dezinfekci vody ve všech typech bazénů - s filtrací i bez ní. Jeho silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám je nezbytný zejména při uvedení bazénu do provozu po delší pauze nebo při extrémním zatížení bazénu v důsledku velkého počtu koupajících, vysoké teploty vody, výskytu řas a podobně.

H2O POOL SHOCK obsahuje silné oxidační činidlo, které rychle a účinně ničí mikroorganismy a řasy. Používání tohoto produktu je velmi snadné a účinné.

.
Predajná cena s DPH / ks
359,00 CZK
Přípravek je vyroben z kvalitních složek, což zaručuje jeho vysokou účinnost a zároveň minimalizuje jeho negativní dopad na životní prostředí.

Přípravek H2O POOL SHOCK je nezbytným doplňkem pro každého majitele bazénu, který chce mít vodu v bazénu v dokonalé kondici. Použití tohoto produktu zaručuje rychlé a efektivní šokové vyčištění vody v bazénu, což zvyšuje kvalitu koupání a celkový komfort při užívání bazénu.

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g;

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

V příloze naleznete návod k použití.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
HO-700201