H2O OXI 1,8 kg   (HO-700401)

Přípravek H2O OXI 1,8 kg je dokonalým řešením pro každého majitele bazénu, který hledá rychle účinkující a snadno použitelný oxidační přípravek pro bezchlórovou oxidaci vody. Díky svému jedinečnému složení dokáže H2O OXI zvýšit množství aktivního kyslíku ve vodě a tak zajišťuje, že voda je po aplikaci naprosto čirá a jiskřivá.
Predajná cena s DPH / ks
499,00 CZK
Přípravek H2O OXI pomáhá udržovat optimální hodnoty pH vody díky své kyselé povaze, která přirozeně snižuje pH vody. S H2O OXI je péče o váš bazén snadná a účinná jako nikdy předtím.


Bezpečnost a první pomoc

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.

Návod k použití naleznete v příloze.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
HO-700401