H2O CLEAR 2 kg   (HO-700602)

H2O CLEAR 2 kg je rychle rozpustný sypký oxidační přípravek, který slouží jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody ve vířivkách.

Tento produkt zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě, což vede k výraznému zlepšení kvality vody. Po aplikaci H2O CLEAR se voda stává čirá a jiskřivá. Díky tomuto produktu se vaše vířivka stane místem osvěžujícího a relaxačního zážitku.

H2O CLEAR působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje pH, čímž přispívá ke správnému pH rovnováze ve vaší vířivce.
Predajná cena s DPH / ks
559,00 CZK
Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.

Návod k použití naleznete v příloze.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
HO-700602