GUAa POOL SMALL POOL Bezchlórová bazénová chemie 3l   (CGU-0002)

SMALL POOL je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v dětských a menších bazénech do objemu 20 m3 (s filtrací i bez filtrace). Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.
Prodejní cena s DPH / ks
770,00 Kč
Dávkování:

Upravte pH vody na úroveň 6,8-7,4. Dávku 250 ml/10 m3 aplikujte přímo do vody (případně přes filtrační zařízení) každých 12 dní. Při extrémním zatížení nebo vysokých teplotách vody každých 7-10 dní. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci a nechte dobře promíchat do celého objemu bazénu. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu. Koupat se je možno po řádném promíchání bazénové vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku OXI dle návodu a pravidelně kontrolovat pH. Čas potřebný pro biocidní účinek: 120 min.

Přípravek:

 • Dezinfikuje
 • Likviduje řasy, viry, bakterie, plísně

 • Ošetřená voda:

 • Nedráždí oči a nevysušuje pokožku
 • Nebělí a nepoškozuje technologii bazénu

 • Přechod z chlórované vody na bezchlórovou

 • neutralizací chemickou cestou - aplikujte GUaa POOL OXI dle dávkování uvedeném na etiketě. Chlór je tímto odstraněn po řádném promíchání bazénové vody do cca 30 minut.
 • ukončení dávkování chlórových přípravků cca 2 až 3 dny před plánovaným přechodem na bezchlórovou dezinfekci GUaa (při zapnuté cirkulaci).
 • částečnou výměnou vody v bazénu o cca 30 až 50 %

 • Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.     

  Bezpečnostní opatření

  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
  EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

  Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky

  Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 g/100 g

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

  Upozornění: nepoužívejte přípravky GUAa společně s prostředky na chlórové bázi! Při aplikaci bazénové chemie mějte vždy zapnutou cirkulaci vody v bazénu.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  CGU-0002