Síran železnatý heptahydrát, antimech, zelená skalice 25 kg   (SZ-0003)

Síran železnatý heptahydrát, antimech, zelená skalice 25 kg  (SZ-0003)
Síran železnatý, zelená skalice heptahydrát, antimech 25 kg, mokrý - je hnojivo, které odstraňuje mech v trávě. Produkt se používá v zahradnictví, je zdrojem železa a síry pro půdu, která má nevhodné pH. Je ideální řešení pro rostliny s nedostatkem železa, jako jsou například Rhododendrony. Pravidelně používaný síran železnatý zabraňuje onemocněním rostlin. Doporučeno pro firmy zabývající se profesionálním čištěním a údržbou městské zeleně, parků, trávníků, zahrad, alejí.

Surovina je k dostání v baleních:

 • 5 kg kyblík
 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Prodejní cena s DPH / ks
  457,00 Kč
  Síran železnatý ve formě krystalků je hnojivo používané na trávníky za účelem odstraňování mechu. Používá se hlavně v zahrádkářství k regulaci pH. Snižuje pH a současně chrání rostliny před nemocemi. Viditelné účinky síranu jsou již patrné po 1 hodině od aplikace, což potvrzuje zčernaní mechu, které je výsledkem vysoušení mechu. Může být také použit ve formě roztoku. Působí již při teplotě 0 °C.

  Síran železnatý jako posyp lze použít v množství 2 až 4 kg na 100 m2, jako sprej 200-400 g na 5-8 litrů vody, pro zalévání 50-200 g na 10 litrů vody na plochu kolem 10 m2. Pro 3% roztok 30g/1 litr vody.Produkt se používá od dubna do června. Nedoporučuje se používání na pevný povrch vzhledem k riziku tvorby hnědého povlaku, který je obtížně odstranitelný.

  Dále se používá na:

 • strupovitost a kadeřavost ovocných stromů (30-80g/l)
 • hnojení postřikem roztoku na listí (2-4g/l)
 • úprava a čištění odpadních vod a ostatní průmyslové účely

 • Chemický název: heptahydrát síranu železnatého FeSO4·7H2O

  Číslo CAS: 7782-63-0
  Forma: krystalická pevná látka
  pH 5% rd. 3-4
  Hustota: 1,89 g / cm3
  Hygroskopická surovina by měla být chráněna před vlhkostí
  Jednotkové balení 25 kg
  Způsob použití: posyp nebo v roztoku

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H302 zdraví škodlivý při požití
  H315 dráždí kůži
  H319 způsobuje vážné podráždění očí

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P264 po manipulaci důkladně omyjte
  P270 při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
  P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
  P302+P352 při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody
  P305+P351+P338 při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
  P312 necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  SZ-0003
  Síran železnatý heptahydrát, antimech, zelená skalice 5 kg - Síran železnatý, zelená skalice heptahydrát, antimech 5 kg, mokrý - je hnojivo, které odstraňuje mech v trávě. Produkt se používá v zahradnictví, je zdrojem železa a síry pro půdu, která má nevhodné pH. Je ideální řešení pro rostliny s nedostatkem železa, jako jsou například Rhododendrony. Pravidelně používaný síran železnatý zabraňuje onemocněním rostlin. Doporučeno pro firmy zabývající se profesionálním čištěním a údržbou městské zeleně, parků, trávníků, zahrad, alejí.

Surovina je k dostání v baleních:
5 kg kyblík
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  SZ-0003-K
  Síran železnatý, zelená skalice heptahydrát, antimech 5 kg, mokrý - je hnojivo, které odstraňuje mech v trávě. Produkt se používá v zahradnictví, je zdrojem železa a síry pro půdu, která má nevhodné pH. Je ideální řešení pro rostliny s nedostatkem železa, jako jsou například Rhododendrony. Pravidelně používaný síran železnatý zabraňuje onemocněním rostlin. Doporučeno pro firmy zabývající se profesionálním čištěním a údržbou městské zeleně, parků, trávníků, zahrad, alejí. Surovina je k dostání v baleních: 5 kg kyblík 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  c b
  Skladem 160,00 Kč s DPH/ks
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166