Nanoprotech Auto Moto ELECTRIC Elektroizolační a čisticí sprej 75 ml   (NPT-001)

S Nanoprotech Auto Moto Electric ochráníte elektroniku vozu před působením vlhkosti až na 12 měsíců. Stačí pouhé jediné stisknutí spreje.

NANOPROTECH Auto Moto Electric chrání elektroniku a elektrické součástky v autě či na motorce před působením deště, vlhkosti a terénních nečistot až po dobu 1 roku. Aplikací roztoku se prodlouží životnost vozu a ušetří se tím časté a drahé návštěvy servisu.
Predajná cena s DPH / ks
258,90 CZK
Čisticí a elektroizolační sprej pro dlouhodobou ochranu všech elektronických zařízení, odstraňuje již vzniklou oxidaci, brání jejímu
opětovnému vytvoření, 100% vytěsňuje vodu ze zařízení, již vodou zasažené zařízení dokáže vrátit do funkčního stavu a není agresivní vůči ostatním materiálům. Chrání v teplotách -80 °C až +160 °C, vysoká ochrana proti solným a kyselým roztokům. K použití na kontakty autobaterie, pojistek, alternátoru, kontaktů zárovek světlometů, vnitřní elektronika (ovládání dveří, oken, klimatizace apod.)

Základem přípravků jsou Nanočástice odpuzující vodu. Díky nosnému médiu na bázi oleje proniknou částice korozí, rozprostřou se po kovovém povrchu součástek a přilnou k nim. Vytěsní vlhkost, vytvoří se bariéra, přes kterou další molekuly vody už neprojdou.

Nanočástice ve spreji zakonzervují a před korozí ochrání:

 • baterie a jejich kontakty
 • rozvodové a pojistkové skříně
 • serva a krokové motory
 • alternátory a indukční cívky
 • konektory a různé druhy kontaktů

 • NANOPROTECH Auto Moto Electric používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
 • Roztok nanášejte na určený povrch souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 20 cm, nebo přímo na určené místo.
 • Po nanesení vyčkejte 15 minut a přebytečný roztok setřete.

 • Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
  Obal: Sprej pod tlakem
  Pojistka: Ne
  Technické vlastnosti: zachování antikorozních a izolačních vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
  Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, přísada Nanoprotech.

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  NPT-001