Nanoprotech Electric Elektroizolační a čisticí sprej 75 ml   (NPT-006)

S Nanoprotech Electric zachráníte utopené přístroje, zabráníte jejich zkratu a až na 12 měsíců je ochráníte před oxidací. Stačí jediný stisk tlačítka.

Sprej ochrání elektrické spotřebiče a stroje před působením kyselého deště, agresivních chemických roztoků i vysoké vzdušné vlhkosti - až po dobu 1 roku. Nanesením média s nanočásticemi elektroniku zakonzervujete, prodloužíte její životnost a výrazně se sníží náklady na opravu.
Predajná cena s DPH / ks
249,00 CZK
Jedná se o čisticí a elektroizolační sprej pro dlouhodobou ochranu všech elektronických zařízení, odstraňuje již vzniklou oxidaci, brání jejímu opětovnému vytvoření, 100% vytěsňuje vodu ze zařízení, již vodou zasažené zařízení dokáže vrátit do funkčního stavu a není agresivní vůči ostatním materiálům. Použití na venkovní i vnitřní osvětlení, zásuvky, zvonky, stavební i zahradnické nářadí a stroje

Aplikace:

 • úplně první aplikace spreje Nanoprotech AutoMoto Electric - aplikovat na jakoukoliv mechanickou část, předem očištěnou od nečistot (v případě řetězu i od předchozího maziva), po aplikaci nechat olej působit 24 hodin, aby vrstva nanočástic mohla vykrystalizovat a začít fungovat.
 • při veškerém dalším opakování - olej stačí nechat působit 30 minut, pouze se doplňuje vrstva nanočástic. po jakékoliv aplikaci vždy veškerý přebytečný olej setřít, je pouze nosným médiem pro nanočástice, bez otření bude lepit nečistoty

 • Nanočástice ve spreji ochrání:
 • venkovní a vnitřní zásuvky a osvětlení
 • bezpečnostní systémy, senzory a čidla
 • zahradní, dílenskou a stavební techniku
 • nízko i vysokonapěťové rozvody
 • alternátory
 • generátory a rozvodné a pojistkové skříně
 • baterie a jejich kontakty
 • konektory a kontakty všech možných druhů

 • Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
  Obal: Sprej pod tlakem
  Pojistka: Ne
  Technické vlastnosti: zachování antikorozních a izolačních vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
  Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, přísada Nanoprotech.

  NANOPROTECH Electric používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte. Roztok aplikujte na vnitřní součástky přístrojů vypojených ze sítě; na určený povrch jej nanášejte souvislou vrstvou ze vzdálenost 15 až 20 cm, nebo přímo na určené místo. Po nanesení vyčkejte 15 minut, následně přebytečný roztok můžete setřít. Pro úplnou aktivaci ochrany - doporučujeme vyčkat 24 hodin. Následně můžete ošetřené zařízení běžně používat.

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  NPT-006