Aqua Blue Pomalu rozpustné tablety na úpravu bazénové vody 3 kg   (AB-0002)

Aqua Blue Tablety 3kg jsou pomalu, beze zbytku rozpustné 200g tablety s cca 80% aktivního chloru, vhodné pro průběžnou dlouhodobou dezinfekci bazénové vody.
Prodejní cena s DPH / ks
772,00 Kč
Aqua Blue Tablety 3kg jsou pomalu, beze zbytku rozpustné tablety s cca 80% aktivního chloru, vhodné pro průběžnou dlouhodobou dezinfekci bazénové vody. Velikost tablety 200 g.

Aqua Blue Tablety 3kg jsou určené pro:

Průběžná úprava vody
K likvidaci bakterií
Při zakalené a zelené vodě

Dávkuje se 1 tableta / 20-30m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace (0,3 - 0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd. Je nutné, aby při kontrolním měření u vývodu vody z bazénu zpět do filtračního okruhu byla hodnota volného chloru min. 0,3 mg/l až 0,5 mg/l.

Způsob aplikace Aqua Blue Tablety 3kg

 • Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace bazénové vody

 • Upozornění na nevhodnou aplikaci tablet
  ¨
 • Tablety se nesmí dávat do skimmeru! Způsobují zneprůchodnění potrubí, filtru a degradaci bazénových komponentů

 • Upozornění: Každé 2 - 3 týdny by se mělo provézt nárazové chlorování rychle rozpustným chlorovým granulátem Aqua Blue.

  Obsahuje: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene) Účinná látka: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene) min. 99g/100g


  Číslo povolení: MZDR/10324/2015/SOZ

  Držitel povolení: CHEM Application s.r.o.


  Typ přípravku a použití: 2 - Dezinfekční prostředky a algicidy jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Přípravek je určen pro profesionální i neprofesionální použití.

  Bezpečnostní opatření

  Výrazy označující druh ohrožení:
  H272 Může zesílit požár; oxidant.
  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  EUH031 Uvolňuje toxický plyn (chlor) při styku s kyselinami.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před otevřeným plamenem, horkými povrchy - Zákaz kouření.
  P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
  nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P501 Odstraňte obsah/obal podle údajů v oddílu 13 bezpečnostního listu.


  První pomoc:
  Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
  Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte
  podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.


  Upozornění:
  V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.

  Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  AB-0002