Aqua Blue triplex Mini Multifunkční minitablety pro úpravu bazénové vody 1 kg   (AB-0007)

Aqua Blue Triplex 1kg je pomalu rozpustný třífunkční přípravek pro čištění bazénu ve formě tablet. Obsahuje složky pro dezinfekci, vyvločkování a proti tvorbě řas.
Prodejní cena s DPH / ks
302,00 Kč
Aqua Blue Triplex je pomalu rozpustný třífunkční přípravek pro čištění bazénu ve formě tablet. Obsahuje složky pro dezinfekci, vyvločkování a proti tvorbě řas.

Působení: Tablety se používají pro pravidelnou a dlouhodobou dezinfekci bazénové vody při běžném celosezónním koupání v otevřených nebo krytých bazénech. Při rozpouštění tablet ve vodě dochází k postupnému uvolňování chloru, který působí jako dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené v bazénové vodě (jako jsou řasy, plísně, bakterie nebo viry). Současně dochází k rozpouštění látky, která působí proti tvorbě řas. Dále se uvolňuje látka s flokulačním účinkem, která napomáhá vyvločkování nečistot.

Dávkování: Za normálních podmínek se dávkuje 1 tableta na 2-3 m3 vody každých 7 dní. Dávkování se bude měnit v závislosti na teplotě vzduchu a vody, intenzitě slunečního záření, počtu koupajících, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek. Doporučuje se průběžné měření hodnoty chloru a pH 1x - 2x týdně. Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem.
Nikdy neházejte tablety přímo do bazénu!

Při přímém kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu způsobují bílé fleky!

Upozornění: Před použitím si vždy důkladně prostudujte návod na použití přípravku!

Obsahuje: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene), síran měďnatý
Účinná látka: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene) min. 90g/100g
Číslo povolení: MZDR/9783/2015/SOZ
Držitel povolení: CHEM Application s.r.o.
Typ přípravku a použití: 2 - Dezinfekční prostředky a algicidy jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Přípravek je určen pro profesionální i neprofesionální použití.

Bezpečnostní opatření
Standardní věty o nebezpečnosti

Nebezpečí
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn (chlor) při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210Chraňte před otevřeným plamenem, horkými povrchy - Zákaz kouření.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle údajů v oddílu 13.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň15 minut.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte
podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.

Upozornění:
V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
AB-0007