Aqua Blue CHLOR Super roztok - prostředek k trvalé dezinfekci bazénové vody 10 l   (AB-0036)

Aqua Blue CHLOR Super roztok - prostředek k trvalé dezinfekci bazénové vody 10 l  (AB-0036)
Tekutý Chlor super roztok 10 l nahrazuje chlornan sodný určený k trvalé dezinfekci bazénové vody pomocí automatického dávkovacího zařízení. Stabilizovaný pro všechny stupně tvrdosti vody. Chlor super roztok 10 l je základní přípravkem pro údržbu bazénu.


Jedná se o koncentrovaný přípravek s obsahem kapalného chlornanu sodného.
Predajná cena s DPH / ks
295,00 CZK
Tekutý Chlor super roztok 10 l nahrazuje chlornan sodný určený k trvalé dezinfekci bazénové vody pomocí automatického dávkovacího zařízení. Stabilizovaný pro všechny stupně tvrdosti vody. Chlor super roztok 10 l je základní přípravkem pro údržbu bazénu.
Jedná se o koncentrovaný přípravek s obsahem kapalného chlornanu sodného.

Před aplikaci chlor super roztok udělejte kontrolu a úpravu pH!
Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřujeme hodnotou pH. Pro praxi chemického ošetřování bazénové vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1-14. Hodnota pH 7 má při standardních podmínkách roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší než 7 naopak zásaditost.
Vodu v bazénu je potřeba pravidelně kontrolovat a podle potřeby zvolit dávku bazénové chemie. Ke kontrole stavu vody slouží testery na chlor a pH. Ideální hodnota pH pro bazény je 6,8 - 7,2. pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů a tvorbě kamene
a jiných sraženin. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje taky rozpustnost a účinek použitých bazénových dezinfekčních přípravků.

Chlor super roztok je určený

 • Zvýšení chlóru

 • Dávkování Chlor super roztok
 • Dávkované množství je závislé na zatížeností bazénu a úbytku chlóru
 • Dávkuje a reguluje automatické dávkovací zařízení

 • Způsob aplikace Chlor super roztok

 • Dávkovací zařízení

 • Ideální hodnoty
 • pH: 7,0 - 7,4
 • Cl: 0,6 - 1,0 mg/l

 • Návod k použití:
  Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mh/l. Dávkovací zařízení je možno připojit přímo k obalu výrobku, nedoporučujeme žádnou manipulaci s obsahem. Dávkované množství je závislé na zatíženosti bazénu a úbytku chloru, doporučujeme použití automatického dávkovače, který průběžně reguluje hodnoty pH a Cl.

  Účel použití:
  02 Desinfekční přípravek a algicid neurčený k použití u člověka nebo zvířat.

  Skladování a přeprava:
  Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě.
  Biocidní přípravek, před použitím si přečtěte pozorně návod a informace o výrobku!

  Složení:
  Chlornan sodný 12,5g/100g (min. 12,3% akt. chloru) ES 231-668-3
  Dichlorisokyanurát sodný (troslene sodium, dihydrate) ES 220-767-7
  N, N-dimethyl-2-hydroxypropylamonium chlorid polymer ES Pollymer EC List 607-843-9

  Bezpečnostní opatření
  ADR Produkt
  Skupina balení: II
  UN 1791

  Standardní věty o nebezpečnosti H - věty
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H290 Může být korozivní pro kovy.
  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
  EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

  Pokyny pro bezpečné zacházení P - věty
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P358 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P304+P341 PŘI VDECHNUTI: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s kyselinami.
  Je na sklade:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  AB-0036
  Aqua Blue CHLOR Super roztok - prostředek k trvalé dezinfekci bazénové vody 20 l - Tekutý Chlor super roztok 20 l nahrazuje chlornan sodný určený k trvalé dezinfekci bazénové vody pomocí automatického dávkovacího zařízení. Stabilizovaný pro všechny stupně tvrdosti vody. Chlor super roztok 20 l je základní přípravkem pro údržbu bazénu. 


Jedná se o koncentrovaný přípravek s obsahem kapalného chlornanu sodného.
  AB-0037
  Tekutý Chlor super roztok 20 l nahrazuje chlornan sodný určený k trvalé dezinfekci bazénové vody pomocí automatického dávkovacího zařízení. Stabilizovaný pro všechny stupně tvrdosti vody. Chlor super roztok 20 l je základní přípravkem pro údržbu bazénu. Jedná se o koncentrovaný přípravek s obsahem kapalného chlornanu sodného.
  Na sklade 590,00 CZK s DPH/ks