AgroBio Gelový Stimulax III pro zakořenění řízků 130 ml   (NG-9735_CCR)

Stimulax III je určen pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevnatých řízků.
Predajná cena s DPH / ks
49,00 CZK
Charakteristika:

stimulátor pro zakořeňování rostlin - gelový

Chemické a fyzikální vlastnosti:
kyselina ß - indolyloctová minimálně 0,06 %
kyselina a - naftyloctová minimálně 0,06 %
kyselina ß - indolylmáselná minimálně 0,05 %

Použití:
Stimulax III je určen pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevnatých řízků. Řízky pro zakořeňování připravíme tak, že spodní část řízku cca 2 - 3 cm zbavíme listů, ponoříme do stimulátoru a pomalu vyjmeme, aby na řízku zůstalo větší množství Stimulaxu. Poté řízky zasadíme do připraveného zahradního substrátu nebo písku. Při sázení dbáme, abychom Stimulax nesetřeli. V krátké době pak řízky vytvoří bohatý kořenový systém. Jak řízky tak zeminu udržujeme neustále vlhkou.
Dávkování:
> obsah balení 130 ml postačuje přibližně pro 600 řízků

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Upozornění:
Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
> několik minut opatrně vyplachujte vodou
> vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
> pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí:
> vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P301 + P330 + P331 + P315 Při požití:
> okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P303 + P352 Při styku s kůží:
> omyjte velkým množstvím vody a mýdla
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
NG-9735_CCR