Dezinfekce rukou Hysepta Hand Care 0,5 l   (ROF-0089)

HYSEPTA HAND CARE - Mycí a dezinfekční gel určený k hygienické dezinfekci rukou. Vhodný zejména na cestování a i pro oblasti práce v potravinářství. Produkt vykazuje silný antibakteriální účinek.

 • Bez alkoholu
 • Bez chlóru
 • Baktericidní vlastnosti
 • Ideální na hygienickou dezinfekci rukou
 • Obsahuje neutrální pH
 • Predajná cena s DPH / ks
  9,99 CZK
  Jak používat: Abyste dosáhli správného účinku, před použitím produktu si umyjte ruce, čímž odstraníte organické látky. Poté vtírejte 2x3 ml (2 střiky) přípravku po dobu 1 minuty - neutírejte si ruce a neoplachujte je vodou. Dle pokynů výrobce se doporučuje ruce propláchnout pitnou vodou až po 1 minutě. Tímto způsobem se zbavíte největšího množství bakterií.

  Složení: <5% neiontových povrchově aktivních látek, <5% kationtových povrchově aktivních látek, <5% konzervačních látek (Methylisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinone).

  Obsahuje: poreakční substance 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3: 1).

  Expirace: 2 roky od data výroby na obalu.

  První pomoc: V případě nesprávného použití nebo při objevení nežádoucích příznaků nebo v pochybných případech vyhledejte lékařskou pomoc.
  Styk s očima: Chraňte nepodrážděné oko, vyjměte kontaktní čočky. Oči důkladně vypláchněte vodou po dobu 10-15 minut. Vyvarujte se silného proudu vody - nebezpečí poškození rohovky.
  Požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Osobě v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Okamžitě zavolejte lékaře, ukažte štítek nebo obal. Při styku s kůží: Kontaminovanou pokožku omyjte velkým množstvím vody.
  Při nadýchání: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v teple a klidu.
  Vedlejší účinky použití: při kontaktu s očima způsobuje zarudnutí, slzení, podráždění očí. Při požití způsobuje podráždění úst, krku a žaludku. Může vyvolat alergickou reakci.

  Opatření:
  H 319 dráždí oči
  H 410 je velmi toxický pro vodní organismy, má dlouhodobé účinky.
  P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Odstraňte obal/obsah na shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory).

  Účinná látka: alkyl (C-12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid - 0,12 g/100 g.
  Nebezpečné látky: Lauryl dimethylamin oxid
  Skladování: skladujte v originálních, řádně označených, těsně uzavřených nádobách, v chladné, suché a dobře větrané místnosti. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů, zdrojů plamene. Chraňte před světlem a nekuřte.

  Pokyny pro likvidaci: Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Prázdné nádoby dvakrát vypláchněte vodou a recyklujte. Likvidujte odpad v autorizovaných závodech na likvidaci odpadu. Zamezte vniknutí nezředěného produktu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  ROF-0089
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166