DRAGON Wood WATERPROOF glue D4 40ml vodotěsné na dřevo   (DKDD4040_BL_INT1)

Vodotěsné, chemicky odolné, jednosložkové lepidlo. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití, třída odolnosti proti vodě: D4, odolnost spár proti teplotě: -40 ° C až + 80 ° C, vysoce kvalitní, polyuretan. Po zaschnutí, nažloutlé.
Predajná cena s DPH / ks
55,40 CZK
Aplikace: Určené pro lepení všech druhů dřeva, dřevotřískových desek, latě apod. Pro vnitřní i venkovní použití na místech vystavených přímému krátkodobému kontaktu s vodou.

Návod k použití:
1. Lepené prvky je třeba důkladně očistit a odmastit acetonem. Odstraňte staré zbytky barvy.
2. Pokud je to možné, měly by být povrchy vzájemně přilnavé.
3. Relativní vlhkost vzduchu by měla být 50% až 70%.
Práce by měly být prováděny při teplotě + 5 ° C až + 40 ° C (teplota vzduchu, podkladu a lepených prvků).
4. Naneste lepidlo na oba spojené prvky. Pokud není nutné lepit celý povrch, naneste lepidlo ve formě pásů každých 100 mm. Na okraje lepeného povrchu naneste pruhy. Lepicí pruhy by měly mít průměr 210 mm.
5. Množství použitého lepidla musí zajistit, aby byly oba spojované povrchy navlhčeny lepidlem.
6. V případě lepení materiálů nepropustných pro vzduch (kromě dřeva) by měla být vrstva lepidla navlhčena vodní mlhou, aby bylo zajištěno úplné vytvrzení spáry.
7. Lepené prvky pevně a rovnoměrně přitlačte. Odstraňte přebytečné lepidlo.
8. Nechte zatížené, dokud lepicí spoj neztvrdne (asi 2 hodiny).
9. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
10. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
11. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Obsahuje: izomery a homology difenylmethan diisokyanátu, 4,4'-methylendifenyldiisokyanát.
H315 - Dráždí pokožku.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Dráždí oči.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 - Při vdechování může způsobit příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal na místě určeném pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Komentáře:
Přepravujte a skladujte při teplotě od + 15 ° C do + 30 ° C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Zmrazené lepidlo trvale ztrácí své vlastnosti. Nelepí se na PP, PE, PTFE.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKDD4040_BL_INT1
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166