DRAGON Plastic glue 20ml lepidlo na plasty   (DKPL020_BL_INT1)

Velmi rychlé, odolné, vodotěsné, vnitřní i venkovní použití, bezbarvé, tvrdý spoj, teplotní odolnost spár: do + 70 °C

Aplikace: určeno pro opravy např. telefonů, počítačů, elektrického nářadí, domácích spotřebičů, lepení trubek z PVC, okapů a dalších prvků z PMMA (plexisklo), ABS, PVC, nepěnového PS atd
Predajná cena s DPH / ks
35,90 CZK
Návod k použití: 1. Lepené prvky zdrsněte brusným papírem, důkladně očistěte, odstraňte prach a odmastěte acetonem.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 °C do + 25 °C (teplota vzduchu a lepených prvků).
3. Oba spojované povrchy potřete tenkou vrstvou lepidla.
4. Lepené prvky pevně a rovnoměrně přitlačte.
5. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
6. Po dokončení práce obal těsně uzavřete.
7. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte acetonem. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Obsahuje: aceton, reakční směs ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu, cyklohexanon. H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí pokožku.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a pohodlně dýchejte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / nádobu u autorizované společností v souladu s národními předpisy.

Komentáře:
Přepravujte a skladujte při teplotě od 0 °C do + 30 °C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Používejte mimo dosah ohně s účinným větráním. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Nelepí se na PP, PE, PTFE, expandovaný polystyren (polystyren). Není určeno k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKPL020_BL_INT1
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166