H2O SPA CLEANER 5 l   (HO-701105)

Čistič H2O SPA CLEANER 5 l je inovativní koncentrovaný prostředek, který intenzivně čistí vířivkové a perličkové vany. Je ideální pro použití v lázeňských a wellness zařízeních, kde je vysoká náročnost na hygienu. Tento nepěnivý čistič účinně odstraňuje nečistoty, které se usazují v cirkulačním potrubí a na stěnách vany, a vytváří na povrchu aktivní vrstvu polymeru.

Použití H2O SPA CLEANER zajistí dokonalou hygienu a zdravotní nezávadnost.
Predajná cena s DPH / ks
1 519,00 CZK
Bezpečnost a první pomoc

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+ P361+ P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+ P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate.

Návod k použití naleznete v příloze.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
HO-701105