H2O pH mínus - 2,8 kg   (HO-700728)

Přípravek H2O pH minus 2,8 kg je určený k regulaci pH hodnoty vody v bazénech a vířivkách. Optimalizace pH na hodnotu 7,0-7,4 je klíčová pro udržení správné účinnosti a minimalizaci spotřeby dezinfekčních přípravků. Pokud pH klesne pod 7,2, mohou kovové části bazénu a vířivky korodovat a barvy plastů a fólií rychle blednout. Naopak, vysoké pH nad 7,6 může vést k zakalení vody, tvorbě řas a podráždění očních spojivek a kůže.

H2O pH minus pomáhá snižovat pH vody a udržovat ho v optimální vymezené oblasti.
Predajná cena s DPH / ks
233,00 CZK
Bezpečnost a první pomoc:

Nebezpečí!

H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
HO-700728