GUAa POOL OXI bezchlórový oxidační přípravek 0,8 kg   (CGU-0009)

OXI je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody (zvýšení hladiny kyslíku) v bazénech a vířivých vanách.

Ošetřená voda poté:


 • nedráždí oči a nevysušuje pokožku
 • nedráždí kůži ani sliznice
 • nepoškozuje materiál, nebělí

 • Dostupné v balení: 0,8 kg, 1,3 kg, 3,2 kg
  Predajná cena s DPH / ks
  410,00 CZK

  OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

  Dávkování:

  200-250 g/10 m3 vody (zarovnaný uzávěr dózy obsahuje cca 100 g přípravku) 1 x za 12 dní, při extrémním zatížení nebo při potížích se zákalem vody dle potřeby. Ideální způsob dávkování je rozpuštění vypočtené dávky ve vodě (cca 5l kbelík) o teplotě větší než 20 °C a následné rozlití po hladině vody. Případně lze roztok aplikovat přímo do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu nebo vířivé vaně při zapnuté cirkulaci.

  Bezpečnost a první pomoc:

  H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P260 Nevdechujte prach P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

  Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CGU-0009