GUAa POOL OXI bezchlórový oxidační přípravek 1,3 kg   (CGU-0010)

GUAa POOL OXI bezchlórový oxidační přípravek 1,3 kg  (CGU-0010)
OXI je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody (zvýšení hladiny kyslíku) v bazénech a vířivých vanách.

Ošetřená voda:


  • nedráždí oči a nevysušuje pokožku
  • nedráždí kůži ani sliznice
  • nepoškozuje materiál, nebělí

  • Dostupné v balení: 0,8 kg, 1,3 kg, 3,2 kg
    Predajná cena s DPH / ks
    429,00 CZK

    Vlastnosti:

    OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

    Dávkování:

    200-250 g/10 m3 vody (zarovnaný uzávěr dózy obsahuje cca 100 g přípravku) 1x za 12 dní, při extrémním zatížení nebo při potížích se zákalem vody dle potřeby. Ideální způsob dávkování je rozpuštění vypočtené dávky ve vodě (cca 5l kbelík) o teplotě vyšší než 20 °C a následné rozlití po hladině vody. Případně lze roztok aplikovat přímo do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu nebo vířivé vaně při zapnuté cirkulaci.

    Bezpečnost a první pomoc:

    H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P260 Nevdechujte prach P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

    Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný

    Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
    Je na sklade:
    Na sklade
    Č. tovaru:
    CGU-0010