Aqua Blue Triplex Multifunkční tablety pro úpravu bazénové vody 1 kg   (AB-0004)

Aqua Blue Triplex 1kg - Multifunkční tablety ke dlouhodobé dezinfekci bazénové vody. Pomalu beze zbytku se rozpouštějící multifunkční tablety s cca. 80% aktivního chloru.
Vhodné pro průběžné, dlouhodobé a komplexní ošetřování bazénové vody, zahrnující dezsinfekci chlorováním, vyvločkování nečistot a ničení a zabránění růstu řas.
Predajná cena s DPH / ks
302,00 CZK
Dávkování:
Dávkuje se 1 tableta/20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace (tj. 0,3 - 0,5 mg/l) volného chloru ve vodě, v závislosti na mnoha faktorech, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd. Je nutné, aby při kontrolním měření u vývodu vody z bazénu zpět do filtračního okruhu byla hodnota volného chloru minimálně 0,3 mg/l až 0,5 mg/l.

Způsob aplikace:
Tablety se přidávají do vody do plovoucího nebo pevného chlorátoru, který je součástí bazénové technologie.

Upozornění: Každé 2-3 týdny by se mělo provést nárazové chlorování rychle rozpustným chlorovým granulátem Aqua Blue.

Složení:
Kyselina trischlorisokyanurová min. 90% (ES 201-782-8)
Síran měďnatý <3% (ES 231-847-6)

Druh obalu: Láhev
Obsah: 1 kg

Upozornění:
V koncentrovnaém stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Bezpečnostní opatření
Standardní věty o nebezpečnosti

H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle údajů v oddílu 13 bezpečnostního listu

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
Při nadýchání: dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
AB-0004