Aqua Blue pH Plus prostředek ke zvýšení pH bazénové vody 3 kg   (AB-0014)

Aqua Blue pH plus je rychlorozpustný granulovaný přípravek na zvýšení pH bazénové vody. pH plus se vyznačuje jednoduchým dávkováním a okamžitou účinností.
Predajná cena s DPH / ks
331,00 CZK
Aqua Blue pH Plus je rychlorozpustný granulovaný přípravek pro zvyšování hodnoty pH bazénové vody. pH plus se vyznačuje jednoduchým dávkováním a okamžitou účinností.

Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,5 - 7,4. Tímto rozsahem je mimo jiné dáno nejlepší působení chloru bezvedlejších vlivů. Hodnotu pH proto kontrolujte minimálně 2x týdně a okamžitě regulujte odchylky od ideální hodnoty (bezpodmínečně nutná je kontrola před přidáváním veškerých přípravků na úpravu vody, pH vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly (může dojít k ucpání filtrace), snižuje účinnost desinfekce, dráždí oči a pokožku, pH nižší než 6,5 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev a také podráždění očí a pokožky.

Dávkování
Dávka 100 g/m3 vody zvýší pH o 0,1. Pokud je voda měkká zvyšte dávku na 120 mg/m3.

Způsob aplikace:
Vypočítané množství přípravku rozmíchejte v plastovém kbelíku a pomalu vlejte do skimmeru při běžící cirkulaci vody. Po každém přidání přípravku do bazénu musí dojít k úplnému promíchání veškeré vody v bazénu. Po 24 hodinách pH znovu změřte, pokud se nepodařilo upravit na požadovanou hodnotu, celý postup zopakujte.

Složení: hydrogenuhličitan sodný > 95% ES:207-838-8

Bezpečnostní opatření
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.

Upozornění: V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
AB-0014