Aqua Blue Jiskra k vyvločkování nečistot a projasnění vody 1 l   (AB-0019)

Aqua Blue vločkovač vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící neodfiltrovanou suspenzi - zákal vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentaci a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle, nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost filtrace, pomáhá prodlužovat životnost pískové náplně.
Predajná cena s DPH / ks
120,00 CZK
Aqua Blue vločkovač vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící neodfiltrovanou suspenzi - zákal vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentaci a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle, nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost filtrace, pomáhá prodlužovat životnost pískové náplně.

Před aplikaci Aqua Blue Vločkovač udělejte kontrolu a úpravu pH!

Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřujeme hodnotou pH. Pro praxi chemického ošetřování bazénové vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1-14. Hodnota pH 7 má při standardních podmínkách roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší než 7 naopak zásaditost.

Vodu v bazénu je potřeba pravidelně kontrolovat a podle potřeby zvolit dávku bazénové chemie. Ke kontrole stavu vody slouží testery na chlor a pH. Ideální hodnota pH pro bazény je 6,8 - 7,2. pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů a tvorbě kamene a jiných sraženin. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje taky rozpustnost a účinek použitých bazénových dezinfekčních přípravků.

Aqua Blue Vločkovač je určený pro:

 • vyvločkování a vysrážění jemných nečistot
 • projasnění vody v bazénu

 • Dávkování:
  Pro jedno vyvločkování nečistot a odstranění zákalu se dávkuje 10-50 ml/ 10 m3 podle míry znečištění.
  Manuálně - Přípravek je možné dávkovat manuálně, do skimmeru či přelivného žlábku nebo do vyrovnávací nádrže.
  Vypočtenou dávku je možné rovnoměrně rozlévat po hladině bazénu při zapnuté cirkulaci. Cirkulaci ponechejte v chodu alespoň po dobu 6 hodin pro řádné promíchání. Po promíchání cirkulaci vypněte na 12 hodin, aby se vločky mohly usadit a následující den vysajte.
  Automatickým dávkovačem - Při použití automatického dávkování se výrazně sníží spotřeba chemikálie a zvyšuje se účinek. Nejprve v zásobní nádobě pro dávkování připravte 10 - 20 % roztok přípravku (1 - 2 lna 10 l vody ). Nastavte dávkování roztoku 1 x týdně, doba dávkování 4 - 6 hodin, velikost dávky podle velikosti bazénu.Nejvhodnější místo pro dávkování je těsně před čerpadlem filtrace.
  POZOR! Při dávkování se voda může dočasně zakalit.

  Složení: Chlorid hlinitý (bazický) 40%, ES: 215-477-2

  Bezpečnostní opatření
  Výrazy označující druh ohrožení:

  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H290 Může být korozivní pro kovy.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P358 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
  nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
  P405 Skladujte v obalu odolném proti korozi.

  První pomoc:
  Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc
  Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
  Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
  Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zjistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obalvezměte s sebou!

  Upozornění:
  V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  AB-0019