Distripark Síran hlinitý, Vločkovač 17 % 5 kg   (AN-0010-K)

Síran hlinitý, obsah Al2O3 17 % - je anorganická chemická sloučenina, sůl kyseliny sírové a hliníku. Síran hlinitý ve formě granulí je skvělým koagulantem, díky kterému ho využívají různé instituce ke zlepšení funkčnosti vodního hospodářství. Používá se také v jiných odvětvích hospodářství, v kožedělném, papírenském a chemickém průmyslu.

Síran hlinitý je dostupný v balení:

 • 5 kg
 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
Predajná cena s DPH / ks
160,00 CZK
Síran hlinitý je bílá pevná látka. Dobře se rozpouští ve vodě, nerozpouští se v ethanolu. Získává se jako výsledek reakce kyseliny sírové s hydroxidem hlinitým. Síran hlinitý je produktem, který je v mnoha průmyslových odvětvích široce používán.

Použití síranu hlinitého v průmyslu:


 • k získávaní přípravku, který se používá ke koagulaci nečistot v bazénové vodě, díky čemuž je voda je snadněji filtrována.
 • k odstraňování nepříjemného zápachu z odtokových a odpadních potrubí,
 • jako vločkovací činidlo pro odstraňování koloidních suspenzí v kapalinách zlepšujících sedimentaci suspenze,
 • jako doplněk k výrobě mírných dezinfekčních a mycích prostředků,
 • jako urychlovač a hydrofobní činidlo do betonu,
 • při výrobě papírových výrobků a lepenky,
 • v chemických reakcích pro získání dalších derivátů sloučenin hliníku,
v kožedělném průmyslu při zpracování kůži,
 • jako látka, která snižuje koroze zařízení,
 • jako prostředek ochrany vodní nádrže před eutrofizací,
 • používá se jako jeden z pH regulátorů pH půdy.

Forma: pevná látka
Barva: bílá
Zápach: bez zápachu
pH:> 3,5 (5 g/100 ml, 20 °C)
Teplota tání: 110 °C
Bod varu: bez údaje
Teplota samovznícení: nevztahuje se
Bod vzplanutí: nevztahuje se
Bod výbušnosti: nevztahuje se
Relativní hustota: 1,50-1,70 g/cm3
Násypová hustota: 700-850 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: produkt se rozpouští ve vodě bez omezení.

Bezpečnostní opatření

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 způsobuje vážné poškození očíPokyny pro bezbečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování prachu.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
AN-0010-K