Uhličitan draselný bezvodý 25 kg   (WPOP-0001)

Uhličitan draselný je anorganická chemická sloučenina, draselná sůl kyseliny uhličité. Uhličitan draselný s chemickým vzorcem K2CO3 se vyskytuje ve formě krystalického prášku, dobře rozpustného ve vodě. Je vysoce hygroskopická. Používá se v ovocných sadech, hnojivech, akvaristice, fotografii a ve sklářském a keramickém průmyslu, také při výrobě domácích chemikálií a kosmetiky.

 • Uhličitan draselný je dostupný v balení:
 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Predajná cena s DPH / ks
  1 980,00 CZK
  Uhličitan draselný je bílá krystalická látka dobře rozpustná ve vodě, vysoce hygroskopická ve formě bílého prášku. Uhličitan draselný v zahradnictví může být použit spolu s preventivními opatřeními na ochranu listů a plodů stromu před houbami a dalšími riziky. Je užitečný při potírání například strupovistosti jabloně, padlí jabloňové nebo šedé plísně - běžná onemocnění ovocných stromů, s nimiž bojují pěstitelé ovoce. Zabraňuje vývoji plísní, strupovistosti jabloní a šedé plísní. Jedna dávka je přibližně 7 kg/ha. V sezóně se může používat opakovaně. Výhodou použití uhličitanu draselného při pěstování ovoce je účinná prevence stromů proti houbám, jistota účinku produktu při poměrně nízkých nákladech. Jako hnojivo používané pro kyselé půdy se používá k hnojení půdy draslíkem. Uhličitan draselný se používá při výrobě domácí chemie a kosmetiky. Používá se při výrobě čisticích prostředků, měkkých mýdel a šamponů. V keramickém průmyslu se používá jako přísada ve výrobě. Ve sklářském průmyslu se podílí na výrobě optického a osvětlovacího skla. Používá se ve fotografickém průmyslu za účelem získání dalších sloučenin draslíku, při výrobě barev a pigmentů, v textilním a kožedělném průmyslu, ve vrtném průmyslu jako mírný odmrazovací prostředek.

  Číslo CAS: 584-08-7
  Forma: pevná
  Barva: bílá
  Hlavní složka K2CO3 99% (reálně 99,5)
  Na2CO3 0,24%
  Cl < 0,010 %
  SO4 <0,10 %
  Fe2O3 <0,001 %
  Cr2O3 0,0005 %
  Al2O3 0,052%
  obsah nerozpustných látek ve vodě 0,01 %
  Ztráta při sušení (500 °C) 0,3 %
  Zápach: bez zápachu
  pH: 11,5-12,5
  Teplota tání: 891 °C
  Bod varu: bez údaje
  Teplota samovznícení: nevztahuje se
  Bod vzplanutí: nevztahuje se
  Meze výbušnosti: nevztahuje se
  Rozpustnost ve vodě: 110 g/l (20 °C)
  Molekulová hmotnost: 138,21 g/mol

  STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
  H315 dráždí kůži
  H319 způsobuje vážné podráždění očí
  H335 může způsobit podráždění dýchacích cest

  POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
  P302+P352 při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody.
  P305+P351+P338 při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313 přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  WPOP-0001
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166