Síran železnatý heptahydrát, antimech, zelená skalice 5 kg   (SZ-0003-K)

Síran železnatý, zelená skalice heptahydrát, antimech 5 kg, mokrý - je hnojivo, které odstraňuje mech v trávě. Produkt se používá v zahradnictví, je zdrojem železa a síry pro půdu, která má nevhodné pH. Je ideální řešení pro rostliny s nedostatkem železa, jako jsou například Rhododendrony. Pravidelně používaný síran železnatý zabraňuje onemocněním rostlin. Doporučeno pro firmy zabývající se profesionálním čištěním a údržbou městské zeleně, parků, trávníků, zahrad, alejí.

Surovina je k dostání v baleních:

  • 5 kg
  • 25 kg pytel
  • 300 kg polopaleta
  • 1000 kg paleta

Vlivem přirozeného působení okolí může produkt tvořit větší tvrdší hrudky (až 5 cm). Toto není závada produktu.
Predajná cena s DPH / ks
210,00 CZK
Síran železnatý ve formě krystalků je hnojivo používané na trávníky za účelem odstraňování mechu. Používá se hlavně v zahrádkářství k regulaci pH. Snižuje pH a současně chrání rostliny před nemocemi. Viditelné účinky síranu jsou již patrné po 1 hodině od aplikace, což potvrzuje zčernaní mechu, které je výsledkem vysoušení mechu. Může být také použit ve formě roztoku. Působí již při teplotě 0 °C.

Síran železnatý jako posyp lze použít v množství 2 až 4 kg na 100 m2, jako sprej 200-400 g na 5-8 litrů vody, pro zalévání 50-200 g na 10 litrů vody na plochu kolem 10 m2. Pro 3% roztok na zničení mechu se používá 30g/1 litr vody.Produkt se používá od dubna do června. Nedoporučuje se používání na pevný betonový povrch vzhledem k riziku tvorby hnědého povlaku, který je obtížně odstranitelný.

Na našem
BLOGU si můžete přečíst článek na použití síranu železnatého na mech v trávníku.

Dále se používá na:

  • strupovitost a kadeřavost ovocných stromů (30-80g/l)
  • hnojení postřikem roztoku na listí (2-4g/l)
  • úprava a čištění odpadních vod a ostatní průmyslové účely

Chemický název: heptahydrát síranu železnatého FeSO4·7H2O

Číslo CAS: 7782-63-0
Forma: krystalická pevná látka
pH 5% rd. 3-4
Hustota: 1,89 g / cm3
Hygroskopická surovina by měla být chráněna před vlhkostí
Jednotkové balení 5 kg
Způsob použití: posyp nebo v roztoku

Standardní věty o nebezpečnosti
H302 zdraví škodlivý při požití
H315 dráždí kůži
H319 způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 po manipulaci důkladně omyjte
P270 při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
P302+P352 při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody
P305+P351+P338 při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
P312 necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
SZ-0003-K