Reklamační řád


10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zejména běžným používáním, nesprávným použitím zboží či nesprávným skladováním.

10.2. Postup při reklamaci:

a) kupující informuje o reklamaci e-mailem či písemně,

b) kupující uskladní zboží odděleně od zboží bez vad,

c) kupující dopraví vzorek vadného zboží do sídla prodávajícího, nebude-li sjednáno jinak,

d) kupující uvede v reklamaci zejména důvody reklamace, jak se vada projevuje, svou adresu, číslo objednávky příp. faktury, jaký vznáší reklamační nárok.

10.3. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamované zboží prodat. Jedná-li se o zboží větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého reklamovaného zboží, vyplatí prodávající kupujícímu na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, náklady prodeje a případné další náklady, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož zboží bylo prodáno.

10.4. Délka záruční doby se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ust. § 620 občanského zákoníku). Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.

10.5. Kupující má pro uplatnění záruky práva dle charakteru vady a typu kupujícího, jak jsou uvedeny v bodech 6, 8 a 9 těchto obchodních podmínek

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYŘÍZENÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

9.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9.2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

9.3. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které prokazatelně vynaložil v souvislosti s reklamací zboží (dopravné apod. v nutné výši).

9.4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Výše uvedený text je představuje vybrané kapitoly Obchodních podmínek, které v plném znění naleznete na našich stránkách. Součástí obchodních podmínek jsou také informace o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě prodeji spotřebiteli.

Kontakt: info@distripark.cz