Reklamační řád


10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zejména běžným používáním, nesprávným použitím zboží či nesprávným skladováním.

10.2. Postup při reklamaci:

a) kupující informuje o reklamaci e-mailem či písemně,

b) kupující uskladní zboží odděleně od zboží bez vad,

c) kupující dopraví vzorek vadného zboží do sídla prodávajícího, nebude-li sjednáno jinak,

d) kupující uvede v reklamaci zejména důvody reklamace, jak se vada projevuje, svou adresu, číslo objednávky příp. faktury, jaký vznáší reklamační nárok.

10.3. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamované zboží prodat. Jedná-li se o zboží větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého reklamovaného zboží, vyplatí prodávající kupujícímu na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, náklady prodeje a případné další náklady, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož zboží bylo prodáno.

10.4. Délka záruční doby se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ust. § 620 občanského zákoníku). Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.

10.5. Kupující má pro uplatnění záruky práva dle charakteru vady a typu kupujícího, jak jsou uvedeny v bodech 6, 8 a 9 těchto obchodních podmínek

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Kupující, který pořizuje zboží uvedené v bodě 1.7. je povinen disponovat příslušnými oprávněními, které jej opravňují k nakládání se zbožím, přičemž tyto na výzvu prodávající je povinen předložit.

11.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

11.6. Kupující není oprávněn při užívání webového rozhraní obchodu použít mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníku prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

11.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.