Obchodní podmínky


společnosti PCC MORAVA – CHEM s.r.o.
se sídlem Leoše Janáčka 798/20, 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 476 69 063
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 5069
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.distripark.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PCC MORAVA – CHEM s.r.o., se sídlem Leoše Janáčka 798/20, 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 476 69 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5069 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese distripark.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Internetový obchod umožňuje nákup s registrací (vytvořením uživatelského účtu), nebo bez registrace. Prodávající si vyhrazuje právo za dále uvedených podmínek zrušit registraci či neuzavřít kupní smlouvu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující vloží zboží do nákupního košíku, vyplní fakturační údaje, odešle objednávku a naše společnost potvrdí - objednávku. Není-li registrace odmítnuta/zrušena do 3 pracovních dnů, má se za to, že je potvrzena.

1.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany a kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Předmětem prodeje jsou také chemické látky, kdy k nebezpečným látkám jsou uvedeny rovněž bezpečnostní listy, které obsahují informace jaké specifické bezpečnostní opatření je nutno dodržovat při nakládání s nebezpečnými látkami. Kupující je oprávněn učinit objednávku tohoto zboží (jedná se zejména o chemické látky vyjmenované v dohodě o ADR) pouze za podmínky, že mu bylo přiděleno IČ, je držitelem příslušných oprávnění k nakládání s takovými látkami a dodrží veškerá stanovená bezpečnostní pravidla.

1.8. Obaly jednotlivých výrobků zachyceny na fotografiích jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od znázorněného balení, a to zejména barvou, tvarem, materiálem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost či nesprávnost.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, nebo přestane-li kupující splňovat podmínky pro registraci či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající zajišťuje dodávku zboží pouze v rámci České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Kupující musí zadat veškeré požadované údaje pravdivě a správně. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o místu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky provede kontrolu kupujícího dle provedené registrace a oprávnění nakládat s chemickými látkami. Prodávající je oprávněn zrušit registraci a nepotvrdit objednávku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) obdržení objednávky, kdy odeslání tohoto potvrzení neznamená uzavření kupní smlouvy. Nebude-li následně prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího sděleno, že jeho registrace byla zrušena nebo že objednávka nebude akceptována, považuje se uplynutím 3 pracovních dnů od obdržení objednávky kupní smlouva za uzavřenou.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8. Smlouva je vždy uzavírána jednorázově bez opakování plnění. Pro další plnění musí být uzavřena nová objednávka.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny v korunách českých bez DPH a včetně DPH.

4.2. Kupní cena musí být uhrazena před zahájením dodávky zboží kupujícímu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na zaslání zboží na dobírku.

4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 309273613/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od obdržení zálohové faktury kupujícímu.

- prostřednictvím platební brány PayU bezprostředně po potvrzení objednávky.

- na dobírku přepravci

4.4. Kupující je povinen při platbě uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.6. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za kupované zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě, kdy tuto fakturu vystaví prodávající po uskutečnění dodání zboží kupujícímu a tuto zašle kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený v objednávce.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně odstoupit. Stejné oprávnění má prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Dopravu zajišťuje prodávající ve spolupráci s přepravní společností. Jako místo dodání zboží je možné sjednat pouze v rámci České republiky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. Dopravu zajišťuje prodávající a kupující je povinen převzít zboží při dodání a potvrdit dopravci dodací list.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto zapsat do dodacího listu a neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. Obvyklý termín dodání je 3 až 5 pracovních dnů od připsání částky odpovídající kupní ceně za zboží na účet prodávajícího. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5.7. Přehled cen přeprav je zveřejněn v záložce „Přeprava a platba“ na hlavní straně e-shopu. Dále se aktuální ceny přepravy zobrazují při procesu nákupu v „košíku“.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy resp. převzetí zboží. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.4. Právo z vadného plnění se neuplatní v případě vady, pro kterou byla ujednána nižší cena, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající potvrdí k žádosti kupujícího v písemné formě uplatnění reklamace, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy nebo dodávky nového zboží či věci a dobu jejího trvání.

6.6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.

6.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6.9. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží a/nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.10. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít k obvyklému účelu, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

6.11. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.13. Při reklamaci zboží je nutno tento fakt oznámit dodavateli. Náklady spojené s dopravou zboží zpět na adresu určenou kupujícím hradí kupující.

6.14. Kupující je povinen si vyzvednout reklamaci (zboží, nové zboží příp. vrácení plnění) nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace.

NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ ODDÍLU 7 AŽ 9 JSOU ZVLÁŠTNÍMI USTANOVENÍMI TÝKAJÍCÍMI SE POUZE SPOTŘEBITELŮ

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – PŘI PRODEJI SPOTŘEBITELI

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, je-li v pozici spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@distripark.cz.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.8. Bude-li předmětem smlouvy poskytování služeb, bude kupující povinen uhradit v případě odstoupení od smlouvy poměrnou část ceny služeb, jejichž plnění již začalo.

7.9. Přílohou těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše v bodu 8.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.6. Není-li v tomto oddílu 8. uvedeno jinak, platí v ostatním ujednání bodu 7. těchto obchodních podmínek.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYŘÍZENÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

9.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9.2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

9.3. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které prokazatelně vynaložil v souvislosti s reklamací zboží (dopravné apod. v nutné výši).

9.4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

konec zvláštních ustanovení pro spotřebitele

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zejména běžným používáním, nesprávným použitím zboží či nesprávným skladováním.

10.2. Postup při reklamaci:

a) kupující informuje o reklamaci e-mailem či písemně,

b) kupující uskladní zboží odděleně od zboží bez vad,

c) kupující dopraví vzorek vadného zboží do sídla prodávajícího, nebude-li sjednáno jinak,

d) kupující uvede v reklamaci zejména důvody reklamace, jak se vada projevuje, svou adresu, číslo objednávky příp. faktury, jaký vznáší reklamační nárok.

10.3. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamované zboží prodat. Jedná-li se o zboží větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého reklamovaného zboží, vyplatí prodávající kupujícímu na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, náklady prodeje a případné další náklady, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož zboží bylo prodáno.

10.4. Délka záruční doby se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ust. § 620 občanského zákoníku). Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.

10.5. Kupující má pro uplatnění záruky práva dle charakteru vady a typu kupujícího, jak jsou uvedeny v bodech 6, 8 a 9 těchto obchodních podmínek

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Kupující, který pořizuje zboží uvedené v bodě 1.7. je povinen disponovat příslušnými oprávněními, které jej opravňují k nakládání se zbožím, přičemž tyto na výzvu prodávající je povinen předložit.

11.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

11.6. Kupující není oprávněn při užívání webového rozhraní obchodu použít mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníku prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

11.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Prodávající zajišťuje ochranu osobních údajů kupujícího, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR"). Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracovávání osobních údajů za dále uvedených podmínek.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání/adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo/datum narození, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, tzn. výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího.

Pokud kupující vyjádří svůj souhlas, jsou jeho osobních údaje využívány prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení žádostí odeslanou elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@distripark.cz

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Správcem osobních údajů je: PCC MORAVA – CHEM s.r.o. se sídlem v Českém Těšín . Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovateli osobních údajů mohou být tyto subjekty :

Distripark.com sp. z o.o. se sídlem v Brzeg Dolny, 56-120, ul. Sienkiewicza 4, Polsko

Distripark GmbH, Hilgerstrasse 20, 45141 Essen

Zpracovávání osobních údajů bude prováděno mimo území ČR.

Kromě osob dopravujících zboží a orgánů státní správy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy do doby nezbytné dle požadavků určených předpisy, v ostatních případech po dobu 5 let. V případě odvolání souhlasu je správce osobních údajů oprávněn ponechat si osobní údaje kupujícího v omezeném rozsahu za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, správně a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. Kupující má právo na:

• přístup k osobním údajům,
• opravu, nebo doplnění osobních údajů
• výmaz,
• omezení zpracování,
• přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku, u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Veškerá práva uvedena v tomto a předchozím odstavci mohou být uplatňována zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: info@distripark.cz

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.2. Aktuální zásady zpracování cookies jsou zveřejněny v záložce „Pravidla cookies“ na stránce obchodu.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

14.2. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PCC MORAVA-CHEM s.r.o., Leoše Janáčka 798/20, 737 01 Český Těšín, adresa elektronické pošty info@distripark.cz, telefon +420 558769111.

15.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.Verze: 1_2020

Platnost od: 1. 7. 2020