DRAGON All in one CLEAR POWER univerzální čiré lepidlo 20 ml   (DKUP020_BL_INT1)

Silně vytvrzující univerzální vodotěsné lepidlo, které lze opracovávat (vrtání, broušení, řezání závitů atd.), chemicky odolné a bezbarvé.

Aplikace: Určeno pro lepení kovů, keramiky, porcelánu, minerálů, betonových prvků, polystyrenu, plastů (např. lamináty, polyesterové plasty, bakelity). Užitečné při opravách svítidel a sanitárního vybavení, opravách šperků a dekorací, připevňování držáků na sklo, lepení reklam, nápisů atd.
Prodejní cena s DPH / ks
34,00 Kč
Návod k použití:
1. Lepené prvky je třeba důkladně očistit a odmastit acetonem. Odstraňte staré zbytky barvy.
2. Lepené prvky zdrsněte brusným papírem.
3. Pracujte při teplotách nad +5°C (teplota vzduchu, podkladu a lepených prvků).
4. Vymáčkněte z tub stejné množství obou přísad (A a B). Obě přísady důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu.
5. Po promíchání zůstává lepidlo použitelné asi 15 minut.
6. Naneste lepidlo v bodech nebo rovnoběžných pásech na jeden z lepených povrchů a poté jej pevně přitlačte.
7. Lepidlo tuhne do 1 hodiny při teplotě + 20°C. Lepení lze urychlit zahřátím lepidla teplým vzduchem.
8. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
9. Spoj lze dále zpracovávat po 24 hodinách.
10. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
11. Očistěte špinavé nástroje a čerstvé skvrny pomocí čističe White Spirit. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Přepravujte a skladujte při teplotě od + 5°C do + 30°C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Lepidlo není konstrukční lepidlo, není určeno k přenosu významných namáhání. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Nelepí se na PP, PE, PTFE.
Složka A
Obsahuje: reakční produkt: bisfenol-A- (epichlorhydrin) s epoxidovou pryskyřicí (MW <= 700)
H315 - Dráždí pokožku.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Dráždí oči.
H411 ??- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v místě určeném pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Složka B
Obsahuje: reakční produkt: benzylalkohol, formaldehyd, oligomerní reakční produkty s fenolem a m-fenylenbisem (methylamin), fenol
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H341 - Podezření na genetické poškození.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v místě určeném pro likvidaci nebezpečného odpadu.
Dostupnost:
Skladem
Č. zboží:
DKUP020_BL_INT1
Prodejce:
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166