DRAGON SKIRTING Montage adhesive 280 ml lepidlo na lišty   (DKLI280_INT1C)

Hotové pastovité lepidlo. Vyznačuje se vysokou pevností spoje. Vytváří pružné spoje s vynikající přilnavostí k typickým podkladům ve výstavbě. Nezbarví lepené povrchy. Neobsahuje organická rozpouštědla. Béžové.
Flexibilní. Rychlé vytvrzování.

Výrobek je určen k lepení soklových lišt, úhelníků, čtvrtkruhových prahů, prahů, dekorativních prvků, dřevěných kazet a jiných materiálů podobných dřevu, jakož i minerální vlny. K lepení na všechny standardní podklady používané ve stavebnictví, tj. cement, vápno, potěry, samonivelační směsi s minimální tloušťkou 2 mm, dřevotřískové desky a plevy. Pro vnitřní použití. Podklad musí být savý a porézní.
Prodejní cena s DPH / ks
75,00 Kč
Návod k použití:
1. Pečlivě očistěte lepené povrchy, odstraňte prach a odmaštěte. Pokud je to možné, měly by být povrchy vzájemně upraveny.
2. Odstraňte uvolněné nebo pohyblivé úlomky povrchu.
3. Pracujte při teplotě mezi + 10 °C a + 30 °C.
4. Odřízněte špičku a nasaďte dávkovací hubici.
5. Naneste lepidlo v pruzích nebo bodech na lepený prvek nebo podklad (vrstva lepidla by měla mít tloušťku 3-5 mm).
6. Spojte lepené prvky dohromady a poté pevně a rovnoměrně zatlačte. Lepené prvky lze posouvat bez odtržení po dobu asi 15 minut po nanesení lepidla.
7. Pokud jsou lepené prvky obzvláště těžké, měly by být fixovány, dokud není dosaženo plné pevnosti.
8. Spoj získá plnou pevnost po 24 hodinách.
9. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
10. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou. Zaschlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH208 - Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 220-239-6] ( 3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Noste ochranné rukavice.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v souladu s národními předpisy

Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřeném originálním obalu při teplotě mezi + 5 °C a + 30 °C. Během prací a po jejich dokončení by měla být místnost větrána, dokud nezmizí charakteristický zápach. Před lepením zkontrolujte odolnost materiálu vůči lepidlu. Nelepí se na PP, PE, PTFE. Alespoň jeden z lepených povrchů musí být savý a porézní.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
DKLI280_INT1C
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166