DRAGON Ředidlo S-6006 500 ml   (DR06S500_ME_CZ-SK_A)

Výrobek je určen k ředění olejů, ftalových a asfaltových barev, laků, lepidel, tmelů atd. a laků na pracovní viskozitu. Lze jej použít k čištění nástrojů a prvků znečištěných těmito výrobky a k mytí kovových dílů z mastnoty a oleje. Používá se jako přímá náhrada lakového benzinu.
Prodejní cena s DPH / ks
79,00 Kč
Ředění: řiďte se pokyny výrobce ředěného produktu. Čištění špinavých prvků: očištěné předměty ponořte do ředidla nebo otřete čistým hadříkem nebo čistým kartáčem namočeným v ředidle. Opakujte operaci, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Před použitím otestujte s malým množstvím produktu.

Obsahuje: uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%); xylen (směs izomerů)
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při životě a vniknutí do dýchacích cest může vést smrt.
H312 + H332 - Zdraví škodlivé při styku s kůží a při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může působit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo pakované expozici.
H411 ??- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte se i přes dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly ..
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal podle státních předpisů.

Během prací a po jejich dokončení by měla být místnost intenzivně větrána, dokud nezmizí charakteristický zápach. Chraňte před přímým slunečním zářením. Produkt není určen ke spotřebě a není terapeutickým činidlem. Nesprávné použití a způsob použití mohou být nebezpečné pro život a zdraví. Výrobek není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před použitím si přečtěte štítek a bezpečnostní list. Přepravujte a skladujte v těsně uzavřeném originálním obalu při teplotě od 0 ° C do +25 ° C.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
DR06S500_ME_CZ-SK_A
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166