H2O 60 PACK - Kompletní sada na úpravu bazénové vody   (HO-700050)

Kompletní sada na úpravu vody v bazénu s objemem cca 20 mł na 60 dní je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí mít vlastní bazén v perfektním stavu. Tato sada obsahuje vše, co potřebujete pro úpravu a udržení vody v optimální kvalitě, a to po dobu až 60 dní.

Sada obsahuje H2O POOL, který je určen pro dezinfekci vody a hubení bakterií a řas. H2O OXI zajišťuje úpravu pH a oxidaci vody. H2O FLOCK zase pomáhá k odstranění kalu a nečistot ze dna bazénu. Kromě toho obsahuje sada H2O pH minus, který snižuje pH vody, a orientační tester, který umožní rychle a snadno stanovit pH vody.

Všechny produkty v této sadě jsou navrženy tak, aby byly snadno použitelné a účinné.
Prodejní cena s DPH / ks
1 450,00 Kč
Kompletní sada na úpravu vody v bazénu s objemem cca 20 mł na 60 dní je perfektním řešením pro udržení vašeho bazénu v dokonalé kondici. S touto sadou můžete mít jistotu, že voda bude čistá, průzračná a příjemná na koupání po celé léto.

Balení obsahuje:

2 litry bezchlórové dezinfekce H2O POOL
1,8 kg bezchlórového oxidačního přípravku H2O OXI
0,25 litru bezchlórového polymerového vločkovače H2O FLOCK
1,4 kg bezchlórového přípravku na úpravu pH vody H2O pH minus
testr na měření pH vody
odměrku a návod.

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

V příloze naleznete návod k použití.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
HO-700050