H2O 90 PACK - Kompletní sada na úpravu vody ve vířivce   (HO-700051)

Sada H2O 90 Pack je skvělou volbou pro majitele vířivých a masážních van, kteří chtějí používat šetrné a bezchlorové přípravky.

Výhody používání tohoto balení

Snadné použití: Sada obsahuje všechny potřebné přípravky a příslušenství včetně odměrky a návodu na použití, takže je velmi snadné ji používat.
Šetrnost: Přípravky v této sadě jsou bezchlorové a šetrné k vaší kůži, očím a sliznicím. Jsou vhodné i pro alergiky, astmatiky a ekzematiky.
Účinnost: Přípravky v sadě mají vysokou účinnost proti mikroorganismům, řasám, nečistotám a zápachu.
Krystalická voda: Používání této sady zajistí krystalicky čistou vodu ve vaší vířivce
Dlouhodobý efekt: Přípravky v této sadě mají dlouhodobý dezinfekční efekt, takže se budete moci koupat ve své vířivé vaně s klidem a bez obav.
Prodejní cena s DPH / ks
2 150,00 Kč
Obsahuje:
  • 1 litr H2O Whirlpool pro ošetření vody
  • 1 kg H2O Clear pro krystalicky čistou vodu
  • 1,4 kg H2O pH minus pro snížení pH
  • 150 ml H2O Antifoam proti pěnění
  • 500 ml H2O Spa Cleaner pro úklid vany
  • H2O Basic pH tester pro měření pH
  • disiCLEAN Sport & Spa 250 ml pro odstranění nečistot a zápachu a odměrku.

Sada je kompletní a snadno použitelná díky přiloženému návodu na použití.


Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
H290 Může být korozivní pro kovy
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate, parfémy; desinfekční prostředky
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
HO-700051