GUAa POOL pH minus 1,4 kg   (CGU-0012)

Ideální hodnota pH při používání bezchlórové a chlórové dezinfekce vody je 6,8-7,4. Pokud pH opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků.

Dostupné v balení:

 • balení 1,4 kg
 • balení 2,8 kg
 • Prodejní cena s DPH / ks
  179,00 Kč
  Při nízkém pH korodují kovové části bazénu a vířivých van a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivé vaně. Při vysokém pH dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.

  Dávkování:

  10 g přípravku pH minus na 1 m3 vody sníží hodnotu pH bazénové vody a vody ve vířivé vaně o 0,1. Odměřenou dávku přípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody a vody ve vířivé vaně. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci.

  Ošetřená voda:

 • nedráždí oči a nevysušuje pokožku
 • nedráždí kůži ani sliznice
 • nepoškozuje materiál, nebělí

 • Přípravek pH mínus je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě. Vodný roztok přípravku pH minus reaguje kysele, a proto se s ním snadno snižuje pH vody.

  Bezpečnostní opatření

  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  CGU-0012