GUAa Profi GUASAN Koncentrovaný bezchlórový dezinfekční prostředek 1 l   (CGU-0042)GUASAN je koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek určený pro dezinfekci všech voděodolných omyvatelných ploch, povrchů a předmětů. Vhodný k využití ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, i pro dezinfekci prostor pro chov a převoz zvířat.

Je charakteristický dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Přípravek je určen pro profesionální použití.
Prodejní cena s DPH / ks
335,00 Kč

Použití:
Všechny typy podlah a povrchů (laminát, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník). Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku. Vhodný ke strojové i ruční dezinfekci.

Účinky:
baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní účinnost.

V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu, vlastnosti, ani nejsou nijak narušeny. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné těkavé ani leptavé látky. Je nehořlavý.Dávkování:
Běžné dávkování je 20 ml/1 l vody (2% roztok). Při vysokém znečištění je dávkování 50 ml/ 1 l vody (5% roztok).

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.
Dostupné v balení: 1 l, 3 l, 5 l

Bezpečnost a první pomoc:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
CGU-0042