Aqua Blue pH Mínus - pro snížení pH bazénové vody 1,5 kg   (AB-0016)

Aqua Blue pH Mínus je rychlorozpustný granulovaný přípravek pro snižování hodnoty pH bazénové vody. pH mínus se vyznačuje jednoduchým dávkováním a okamžitou účinností.
Prodejní cena s DPH / ks
127,00 Kč
Aqua Blue pH Mínus je rychlorozpustný granulovaný přípravek pro snižování hodnoty pH bazénové vody. pH mínus se vyznačuje jednoduchým dávkováním a okamžitou účinností.

Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,5 - 7,4. Tímto rozsahem je mimo jiné dáno nejlepší působení chloru bezvedlejších vlivů. Hodnotu pH proto kontrolujte minimálně 2x týdně a okamžitě regulujte odchylky od ideální hodnoty (bezpodmínečně nutná je kontrola před přidáváním veškerých přípravků na úpravu vody, pH vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly (může dojít k ucpání filtrace), snižuje účinnost desinfekce, dráždí oči a pokožku, pH nižší než 6,5 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev a také podráždění očí a pokožky.

Dávkování
Dávkování závisí na uhličitanové tvrdosti vody. Přibližný výpočet dávky na 10 m3 která sníží pH přibližně o 0,1 proveďte takto: m=(5,8xN° + 15). N° je tvrdost vody v německých stupních tvrdosti. Pokud tvrdost vody neznáte, dávkujte 80 g/10m3.

Způsob aplikace:
Vypočítané množství přípravku rozmíchejte v plastovém kbelíku a pomalu vlejte do skimmeru při běžící cirkulaci vody. Po každém přidání přípravku do bazénu musí dojít k úplnému promíchání veškeré vody v bazénu. Po 24 hodinách pH znovu změřte, pokud se nepodařilo upravit na požadovanou hodnotu, celý postup zopakujte.

Složení: Hydrogensíran sodný <95%, ES: 231-665-7

Bezpečnostní opatření
Standardní věty o nebezpečnosti H - věty

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P - věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.

Upozornění: V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
Dostupnost:
Skladem
Č. zboží:
AB-0016