Aqua Blue vločkovač tekutý prostředek k vyvločkování nečistot bazénové vody 3 l   (AB-0023)

Aqua Blue vločkovač vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící neodfiltrovanou suspenzi - zákal vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentaci a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle, nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost filtrace, pomáhá prodlužovat životnost pískové náplně.
Prodejní cena s DPH / ks
282,00 Kč
Aqua Blue vločkovač vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící neodfiltrovanou suspenzi - zákal vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich následné odfiltrování nebo sedimentaci a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle, nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost filtrace, pomáhá prodlužovat životnost pískové náplně.

Před aplikaci Aqua Blue Vločkovač udělejte kontrolu a úpravu pH!

Dávkování:
Pro jedno vyvločkování nečistot a odstranění zákalu se dávkuje 50 - 100 g/10 m3 podle míry znečištění vody.

Způsob aplikace:
Před přidáním přípravku do bazénu doporučujeme nejprve upravit pH na hodnotu 6,7 - 7,0 (v tomto rozmezí účinkuje nejlépe).
a) Manuálně - přidávejte přímo do vody bazénu, postupně do skimmeru, do přelivného žlábku nebo vyrovnávací nádrže nebo vypočtenou dávku rozlejte rovnoměrně po hladině celého bazénu vždy při zapnuté cirkulaci. Cirkulaci ponechte v chodu alespoň 6 hodin pro řádné promíchání. Po promíchání cirkulaci na 12 hodin vypněte, aby mohlyvytvořené vločky vyklesat na dno bazénu odkud je následující den vysajte.
Dávkování je však lepší automatickým dávkovačem, kdy se vytvořené vločky nevysráží v bazénu ale přímo před kde jsou zachyceny, bazén není zanesen vysráženými nečistotami a není třeba jej vysávat. Navíc automatickým dávkováním se výrazně sníží spotřeba chemikálie.
b) Automatickým dávkovačem - Nejprve v zásobní nádobě pro dávkování připravte 10 - 20 % roztok přípravku (1 - 2 kg na 10 l vody). Nastavte dávkování roztoku 1 x týdně, doba dávkování 4-6 hodin, velikost dávky podle objemu bazénu. Nejvhodnější misto pro dávkování je těsně před čerpadlem

POZOR: Při předávkování přípravku se voda v bazénu může na přechodnou dobu zakalit.

Složení: Síran hlinitý min. 30%, ES: 233-135-0

Bezpečnostní opatření
Standardní věty o nebezpečnosti H - věty

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poranění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P - věty
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut. Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.

Upozornění:
V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.
Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
AB-0023