Aqua Blue Chlor Start - přípravek k rychlému zachlorování 3 kg   (AB-0029)

Rychle rozpustná chlorová chemie v podobě granulí, určená pro první zachlorování bazénu na začátku sezóny, popřípadě pro rychlou dezinfekci bazénové vody při zvýšené koncentraci, na což však mnohem lépe poslouží šok přípravek. Produkt obsahuje 55% aktivního chloru.
Prodejní cena s DPH / ks
645,00 Kč
Rychle rozpustná chlorová chemie v podobě granulí, určená pro první zachlorování bazénu na začátku sezóny, popřípadě pro rychlou dezinfekci bazénové vody při zvýšené koncentraci, na což však mnohem lépe poslouží šok přípravek. Produkt obsahuje 55% aktivního chloru.

DÁVKOVÁNÍ
Dávka na zachlorování se pohybuje kolem 100g/m3 vody. Pro šokové chlorování je to 150g/10m3.

APLIKACE
Manuálně - přidávejte přímo do vody bazénu - dávku rovnoměrně rozsypte po celé hladině bazénu, do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže vždy při zapnuté cirkulaci. Vhodné a také nejúčinnější je, když připravíte z vypočtené dávky 30% roztok (100g na 0,3l vody), který rovnoměrně rozlejete po hladině bazénu při zapnuté cirkulaci.
Dávkovacím čerpadlem - z vypočtené dávky připravte 30% roztok (100g na 0,3l vody), nastavte výkon čerpadla tak, aby se potřebná dávka průběžné dávkovala 3-4 hodiny.

Obsahuje: dichlorisokyanurát sodný
Účinná látka: dichlorisokyanurát sodný min. 99g/100g
Číslo povolení: MZDR/9706/2015/SOZ
Držitel povolení: CHEM Application s.r.o.
Typ přípravku a použití: 2 - Dezinfekční prostředky a algicidy jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Přípravek je určen pro profesionální i neprofesionální použití.

Bezpečnostní opatření
Výrazy označující druh ohrožení:

H272 Může zesílit požár. Oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
EUH031Uvolňuje toxický plyn (chlor) při styku s kyselinami.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P402 Skladujte na suchém místě.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle údajů v oddílu 13.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte
podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.

Upozornění:
V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Může uvolňovat chlor.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
AB-0029