Louh sodný vločky, hydroxid sodný 25 kg   (KC-00001R)

Hydroxid sodný (NaOH) 25 kg, louh sodný ve formě vloček - má čisticí a dezinfekční vlastnosti. Využívaný v mnoha průmyslových odvětvích.
Nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření.

Nabídka výhradně pro firmy.
Pro nákup je nutné přejít do velkoobchodní cekce B2B.

koupit zde
Dostupné na B2B
Hydroxid sodný (kaustická soda) nebo v podobě vodného roztoku jako louh sodný. Zásaditá silně reaktivní žíravina. V nabídce obchodu nabízíme hydroxid sodný v pytlích 25 kg, na paletě 1 000 kg nebo v podobě vodného roztoku - louhu sodného 49-51% - v kanystrech 25 kg/40 kg, DPPL (paletových nádobách) 1 150 kg.
Použití louhu sodného nacházíme téměř ve všech průmyslových odvětvích. Je nosičem sodíku při výrobě povrchově aktivních prostředků, pomocnou surovinou v papírenském průmyslu, při výrobě syntetických barviv a v procesech čištění vody. V potravinářském průmyslu je hydroxid sodný používán v řeznictví, mlékárnách a cukrárnách jako dezinfekční čistící prostředek.
S ohledem na jeho biocidní vlastnosti je hydroxid sodný běžně používán při chovu hospodářských zvířat a při dezinfekci úlů, kurníků, chlévů, stájí, obor atd. V podobě louhu sodného - tříprocentního vodného roztoku - se skvěle osvědčuje jako přípravek pro preventivní a plánovanou dezinfekci hospodářských a chovných prostor.
Kaustická soda je používaná také jako aktivní činidlo - v podobě 1-3% vodného roztoku - v dezinfekčních rohožích pro preventivní dezinfekci v hospodářství např. před vstupem do chovných prostor, na příjezdových cestách do skladu krmiva a vývozu hnoje. Také v případě vyhlášení epidemie slintavky a kulhavky, červenky nebo jiné nakažlivé choroby inventáře.
Kaustická soda je běžně používána v sadařství v západní Evropě jako preventivní prostředek nebo prostředek pro boj s nepříjemnými plísňovými infekcemi - běžně zvanými rakovina ovocných stromů a révy. Holandští odborníci jako například Peter van Arkel doporučují používat 10% louh sodný - vodný roztok hydroxidu sodného - pro zabezpečování dlouhých řezů po zimním stříhání stromů a révy, a také pro boj s nádory vznikajícími na kmenech a větvích. Roztok hydroxidu sodného je zvláště doporučován pro zabezpečení neočištěných ran.

Pozor! Hydroxid sodný je nebezpečná látka. Dokonce i v pevném skupenství může působit dráždivě na kůži, oči a dýchací cesty. Při používání kaustické sody nebo jejích vodných roztoků používejte vhodné osobní ochranné prostředky.


  • vločková/šupinová soda
  • nebezpečná látka
  • dodržujte bezpečnostní opatření
  • výrobek není dostupný pro soukromé potřeby
  • nabídka je určena výhradně pro firmy

Výrazy označující druh ohrožení:
H290 Může způsobovat korozi kovů.
H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
Prevence:

Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.

Reakce:
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/ svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/ sprchou.
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte. Okamžitě volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře.
Č. tovaru:
KC-00001R
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166