DRAGON Leather glue 20ml lepidlo na kůži   (DKSK020_BL_INT1)

Odolné, flexibilní, univerzální, vnitřní i venkovní použití, vodotěsné. Nažloutlé.

Aplikace: určené pro lepení kůže za studena (např. opasek, taška, sedlo), gumy a plsti atd. Lze jej použít k lepení obuvi.
Predajná cena s DPH / ks
35,90 CZK
Návod k použití:
1. Pečlivě očistěte lepené prvky, odstraňte prach a odmastěte acetonem.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 5 °C do + 25 °C (teplota vzduchu a lepených prvků).
3. Oba spojené povrchy potřete tenkou vrstvou lepidla.
4. Na porézní povrchy po mírném zaschnutí naneste další vrstvu lepidla.
5. Přibližně po 2 minutách lepené prvky pevně přitlačte.
6. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 48 hodinách.
7. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
8. Očistěte špinavé nástroje a čerstvé skvrny pomocí čističe White Spirit. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Obsahuje: uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické,> 5% n-hexan H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí pokožku.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361 - Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 ??- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.
P260 - Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly.
P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal na místě určeném k likvidaci nebezpečného odpadu.

Komentáře: Přepravujte a skladujte při teplotě od 0 °C do + 30 °C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Používejte mimo dosah ohně s účinným větráním. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Nelepí se na PP, PE, PTFE, expandovaný polystyren (polystyren). Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKSK020_BL_INT1
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166