Aqua Blue ŠOK Super prostředek k rychlému zachlorování bazénové vody 3 kg   (AB-0011)

Aqua Blue ŠOK Super je ideální řešení pro rychlou a účinnou desinfekci bazénové vody. Tento chlorový granulát okamžitě zvýší hladinu chloru v bazénu na úroveň, která zničí všechny bakterie, řasy a jiné nečistoty. Aqua Blue ŠOK Super je vhodný pro šokovou úpravu vody před začátkem sezóny, po bouřce nebo při zvýšené zátěži bazénu. Přípravek je snadno dávkovatelný a rychle se rozpouští ve vodě. Aqua Blue ŠOK Super zajistí, že vaše bazénová voda bude vždy čistá, zdravá a bezpečná.
Predajná cena s DPH / ks
639,00 CZK
Aqua Blue ŠOK Super je nestabilizovaný přípravek na rychlé zachlorování bazénové vody a tím i likvidaci bakterií a řas.

Přípravek po aplikaci skokově zvýší úroveň chloru v bazénu na úroveň, která je smrtelná pro většinu nežádoucích organizmů v bazénové vodě. Po aplikaci chlor rychle vyprchává a vrací se na obvyklou úroveň, ale doporučuje se do 24 hodin po aplikaci chlor šoku po opuštění bazénu osprchovat čistou vodou.

Dávkování:
Při prvním a každém dalším šokovém chlorování, které by se mělo provádět pravidelně každé 2 až 3 týdny se dávkuje 90 g/10 m3. Přípravek pomalu sypte do skimmeru / vyrovnávací nádrže při zapnuté cirkulaci vody, tak aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Vypočítanou dávku můžete také předem rozpustit v kbelíku s vodou, vzniklý roztok pak pomalu vlijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody. Zarovnaný uzávěr 1 kg dózy obsahuje cca. 85 - 90 g přípravku.

UPOZORNĚNÍ: Granulát se NESMÍ použít v přímé kombinaci s organickými (stabilizovanými) chlorovými přípravky. Nesmí se dostat do přímého dlouhodobého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může způsobit bílé fleky. Může uvolňovat nebezpečné plyny - chlor.

Obsahuje: chlornan vápenatý, dichlorisokyanurát sodný.
Účinná látka: chlornan vápenatý 95g/100g, dichlorisokyanurát sodný 5g/100g
Číslo povolení: Držitel povolení: CHEM Application s.r.o.
Typ přípravku a použití: 2 - Desinfekční prostředky a algicidy jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat Přípravek je určen pro profesionální i neprofesionální použití.

Bezpečnostní opatření
Standardní věty o nebezpečnosti H - věty
Nebezpečí
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami (chlor).

Pokyny pro bezpečné zacházení P - věty
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P358 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P341 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s kyselinami.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte
podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.

Upozornění:
V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
AB-0011