Louh sodný perličky, hydroxid sodný, NaOH, 25 kg   (KC-00040R)

Granulát louhu sodného, NaOH (kaustická soda, hydroxid sodný) 25 kg - perličky je jednou ze základních chemických surovin.

Použití louhu sodného nacházíme téměř ve všech průmyslových odvětvích jako například: chemickém, textilním, papírenském, gumárenském a farmaceutickém. Je používán také v procesech neutralizace odpadních vod. Má mycí, dezinfekční, odmašťovací, čistící, korozivní a vysoce hygroskopické vlastnosti. Nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření.

Nabídka pouze pro firmy.
koupit zde
Dostupné na B2B
Hydroxid sodný ve formě granulí je chemická surovina, která má mycí, dezinfekční, odmašťovací, žíravé a vysoce hygroskopické vlastnosti. Surovina ve formě granulí se používá při výrobě mýdla, vodního skla, výroby celulózy, barviv a detergentů. Používá se při čištění vody a sanitárních zařízení, při čištění a dezinfekci motoru. Používá se v textilním průmyslu a pro regeneraci gumy. Ve farmaceutickém průmyslu se mimo jiné používá k výrobě kyseliny salicylové a polopyrinu.

Materiál je dobře rozpustný ve vodě, tvoří vysoce korozivní louh sodný.
obsah NaOH min. 99,5%
forma: bílé granule
chemický vzorec: NaOH
CAS číslo: 1310-73-2
ES číslo: 215-185-5
Jedná se o nebezpečnou látku, a proto by měla být přijata preventivní opatření
Nabídka pouze pro firmy
Jednotkové balení, 25kg pytel, je navíc zabaleno v kartonové krabici a chráněno fólií.
Bezpečnostní opatření
ADR Produkt

Skupina balení: II
UN 1823

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Č.zboží:
KC-00040R
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166