Síran měďnatý, modrá skalice, pentahydrát, technický 25 kg   (KOS-00016R)

Síran měďnatý 25 kg - anorganická sůl kyseliny sírové a mědi, také nazývaná pentahydrát síranu měďnatého (II) - CuSO4x5H2O - nazývaná modrým vitriolem nebo jako modrá skalice. Krystalická vysoce hygroskopická látka s charakteristickou modrou barvou a jemnými krystaly. Velikosti krystalů připomíná krystaly cukru.

Síran měďnatý je vysoce toxický pro vodní organismy. Pokud se dostane do životního prostředí tak není biologicky odbouratelný a přirozeně se neodstraní. Hromadí se v povrchových a podzemních vodách, což může způsobit kontaminaci vod.

Prodej pouze pro firmy. Přejděte prosím do velkoobchodní sekce B2B.

koupit zde
Dostupné na B2B
Použití:
Síran měďnatý se používá při prevenci nemoci kopyt u skotu. Síran měďnatý je nepostradatelnou složkou při chemickém procesu nanášení mědi.

Bezvodý síran měďnatý je silně hygroskopická bílá látka. Teprve po hydrataci získává charakteristickou modrou barvu. Ze stavu pentahydrátu se přemění na anhydrid nejprve zahříváním na teploty na 102°C, při které se prochází silným endotermickým přechodem na trihydrát. Poté se následně se dodá více tepla a látka se zahřívá na 197°C ze kterého vzejde bezvodý síran měďnatý (II).

Díky své vysoké toxicitě a fungicidním vlastnostem je síran měďnatý běžně používán ve formě vodného roztoku při procesu ošetřování dřeva. Používá se v procesu elektrolytického pokovování mědi v tzv. kyselých lázních a pro elektrolytickou výrobu měděných anod. Síran měďnatý se používá také ve veterinární medicíně. Zvláště se používá k potlačení mykózy a hniloby kopyt u koní a jiných kopytníků. Vzhledem k vysoké toxicitě síranu měďnatého pro vodní organismy je nutné dbát o bezpečnost při přepravě a použití by nemělo vést k nekontrolovanému uvolnění do přírody. Síran měďnatý není biologicky odbouratelný.

Výrazy označující druh ohrožení:
H350- může vyvolat rakovinu
H360D- může poškodit plod v těle matky
H302- zdraví škodlivy při požití
H318- způsobuje vážné poškození očí
H317- může vyvolat alergickou kožní reakci
H373- může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410- vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
P201 - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P308+313 - při expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501- obal musí být zneškodněný jako nebezpečný odpad
P273- zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260- nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Č.zboží:
KOS-00016R
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166