GUAa Home GUASAN Koncentrovaný bezchlórový dezinfekční prostř. 5 l   (CGU-0031)

GUAa Home GUASAN Koncentrovaný bezchlórový dezinfekční prostř. 5 l  (CGU-0031)
KONCENTROVANÝ tekutý dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných povrchů a ploch. Je charakteristický silným a dlouhodobým antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Odstraňuje zdroje zápachů organického původu.
GUASAN je vhodný ke strojové i ruční dezinfekci.


Z 5 l přípravku naředíte až 166 litrů dezinfekce!!!
Prodejní cena s DPH / ks
1 390,00 Kč

Dávkování:

Preventivní ochrana: 30 ml koncentrátu na 1 litr vody (3% roztok) - až 166 l dezinfekce. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy.

Dezinfekce ložiska infekce: 50 ml koncentrátu na 1 litr vody (5% roztok) - až 100 l dezinfekce. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku.

Účinky:
Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní včetně TBC (15-30 min), virucidní (15-30 min) a protikvasinkové (60 min).

Vlastnosti:

Je nehořlavý, nekorozivní, nepoškozuje žádné materiály jako jsou sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly.

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Dostupné v balení: 1 l, 3 l, 5 l

Bezpečnost a první pomoc:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,15 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Je skladem:
Skladem
Č.zboží:
CGU-0031
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166